GoedBericht.nl logo
English Blog

een vals evangelie

19-02-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

De omroep die de Blijde Boodschap hoog in haar vaandel heeft, vermag mij zelden meer blij te maken. Was het twee weken geleden Andries Knevel die een treurig geluid over Genesis liet horen, deze week is het Dirk van Genderen die in het programmablad ‘Visie’ (kunnen ze die naam niet veranderen?) de Blijde Boodschap in haar tegendeel weet te verkeren. Onder de titel ‘niet iedereen komt in de hemel’, trekt hij ten strijde tegen de leer van de alverzoening.

Ik wil met nadruk stellen dat de leer van de alverzoening haaks staat op wat de Bijbel zegt…

Van Genderen haalt veel Bijbelteksten aan maar verdraait daarbij steevast wat er écht staat geschreven.

Een kerntekst in de leer van de alverzoening is 1 Timotheus 4:10: ‘Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.’ Dit vers bewijst voor hen dat alle mensen gered zullen worden.

Laat van Genderen 1Tim.4:10 nu net aanhalen in een weergave die aantoonbaar fout is. Zou hij de St.Vert. of de NBV hebben aangehaald, dan las hij cristal clear (conform de grondtekst) dat de levende God de Redder is van alle mensen (niet slechts “vóór alle mensen”). En ook dat juist deze boodschap de reden was van Paulus’ inspanningen én van het vele verzet dat hij heeft ondervonden. Van Genderen bewijst met zijn artikel dat, na bijna 20 eeuwen, hierin nog niets veranderd is.

De hel is net zo reëel als de hemel.
De hel wordt de plaats genoemd waar het vuur niet wordt uitgeblust, en waar de worm niet sterft (Marcus 9:43-46), wat inhoudt dat aan het oordeel geen einde komt.

Onzin. In de bewuste Schriftplaats gaat het niet over ‘de hel’ maar over Gehenna, dat is het dal van Hinnom bij Jeruzalem. Dát is een reële plaats en Jesaja profeteert i.v.m. het Vrederijk dat dáár de lijken zullen liggen van rebellen. “Zij (=pelgrims) zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.” (Jes.66:24). Een luguber schouwspel, dat is waar, maar het heeft niets te maken met een ‘hel’ of met foltering of met een eindeloos oordeel.

Denk ook maar aan de woorden uit Johannes 3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op Hem.’ De boodschap lijkt mij helder, eeuwig leven staat hier tegenover de toorn van God die op degene blijft die aan de Zoon, aan de Here Jezus, ongehoorzaam is.

Het gaat hier over het beërven van het leven van de toekomende eeuw. Als iemand de Zoon ongehoorzaam is, zal de toorn Gods op hem rusten en omkomen. “En het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid” (Hand.3:23). Zeer concrete taal i.v.m. Israël en de volken bij het aanbreken van het toekomende Vrederijk. Maar met een eindeloze hellestraf heeft het niets van doen.

In Openbaring 22:5 lezen we dat de dienstknechten van God als koningen zullen heersen tot in alle eeuwigheden. Dat is zonder einde, eindeloos, voor altijd, eeuwig.

Zij zullen als koningen heersen “tot in de eeuwen der eeuwen” (lett. vertaald). In Openb.11:15 staat van Jezus Christus hetzelfde geschreven: Hij zal heersen tot in de eeuwen der eeuwen. Komt daar geen einde aan? Volgens Dirk van Genderen niet. Volgens Paulus wel! “Want Hij moet als koning heersen TOTDAT Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand is de dood…” (1Kor.15:25,26). Omdat van Genderen geen eind ziet aan Christus’ heerschappij, daarom ziet hij ook niet dat de dood uiteindelijk teniet gedaan zal worden. En dus ook niet dat God ten slotte alles in allen zal zijn.

Het is opmerkelijk dat de Here Jezus juist heel vaak over de hel spreekt, en over het eeuwige oordeel, de eeuwige staf, zoals in Mattheus 25:46: ‘En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.’ Willen wij het beter weten dan Hij?

Vertalers die het beter wilden weten dan Jezus, maakten van Gehenna (= het dal van Hinnom) een hel. En van aionen die volgens de Schrift een begin en einde hebben (“de voleinding der aionen”, etc.) maakte men een eindeloze eeuwigheid. Wie is hier eigenwijs?
Overigens was Jezus, naar eigen zeggen, uitsluitend gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls (Mat.15:24).

Iemand denkt misschien: is het nodig hier zoveel aandacht aan te besteden? Ik vind van wel, omdat het hier gaat om de kern van het Evangelie. Wie de eeuwigheid van de hel ontkent, en wie stelt dat iedereen uiteindelijk wel in de hemel komt, brengt een vals evangelie.

Ik stem met van Genderen in: de kern van het Evangelie is hier in het geding. In het Evangelie dat Paulus onder de volken verkondigde, is God de Redder van alle mensen. Puur om niet! Een leer van eindeloze hellestraf staat daar haaks op. Deze leer brengt mensen niet tot hartelijk geloof (=vertrouwen), maar tot angst en fundamenteel wantrouwen van God. Het wordt verkocht (ja ja, er hangt een prijskaartje aan) als ‘evangelie’, maar het is het tégendeel van een goed bericht.

Delen: