GoedBericht.nl logo
English Blog

de Spilperiode & Babel

23-11-2022 - Geplaatst door Andre Piet
Samenvatting van een bijbelstudieavond gehouden op 7 oktober 1999 in Katwijk a/d Rijn. Een herpublicatie.

“De tijden van de heidenen” zijn de tijden dat in Jeruzalem “de troon des HEREN” vacant (=leeg) is. Jeruzalem wordt gedomineerd door de heidenvolken. Sinds de Babylonische ballingschap tot op heden is dit reeds het geval.
Lucas 21:24

Op “de troon des HEREN” behoort een koning uit het huis van David te zitten. Nadat het Tweestammenrijk is weggevoerd naar Babel heeft er nooit meer een vorst uit Davids huis te Jeruzalem geregeerd.
1Kronieken 29:23; Jeremia 3:17; Psalm 89:4,5,36-38         

Met de bevrijding van Jeruzalem in 1967 hielden “de tijden der heidenen” niet op. Nog steeds zetelt daar geen wettige erfgenaam uit het huis van David.

Het is opmerkelijk dat God in Dan.2:37, 44 “de God des hemels” genoemd wordt. “De troon des HEREN” staat niet meer in Jeruzalem. Vanuit de hemel zal Hij te Zijner tijd Zijn Koninkrijk oprichten. Denk maar aan de steen die losraakte en van bovenaf het beeld verbrijzelde.

Nebukadnezar was wereldwijd dominant. Dat wordt gewoonlijk afgedaan als Oosterse overdrijving. Niettemin wordt hij “koning der koningen” genoemd. Dezelfde titel die ook aan Jezus Christus wordt gegeven! In Daniël lezen we dat alle mensenkinderen, waar zij ook wonen in de hand van Nebukadnezar waren gegeven. En ook dat zijn heerschappij zich uitstrekte tot het uiterste der aarde. Dat betekent niet dat hij al andere koninkrijken heeft veroverd maar wel dat ze aan hem ondergeschikt waren.
Daniël 2:37; Ezechiël 26:7; Openbaring 19:16; Daniël 4:22

Nebukadnezar is ook wereldwijd religieus heersend geweest. Hij liet een reusachtig gouden beeld maken tot voorwerp van verering voor “alle volken, natiën en talen ter aarde”. De intelligentsia van Israël werden aan het hof van Nebukadnezar onderwezen “in de geschriften en de taal der Chaldeeën”. Was dit zijn methode om de volken spiritueel en religieus naar zijn hand te zetten?
Daniël 3:7; 1:4


is dit toeval?

In het jaar dat de tempel te Jeruzalem verwoest werd, waren

  • Confucius in China
  • Boeddha in India
  • Zarathoestra in Perzië
  • Thales in Griekenland
  • Ezechiël, Daniël en Jeremia

allen tussen de 30 en 50 jaren oud. De Japanse religie van het Shintoïsme maar ook de hindoe-religie van het Jaïnisme, vinden hun oorsprong in de zesde eeuw vóór Christus. Heel het denken van de huidige wereld gaat terug tot “het gouden hoofd”. Toen het licht uitging in Jeruzalem (=vertrek van de Sjechina) begon er wereldwijd een geestelijk duister tijdvak die voortduurt tot aan onze tijd.

Ontleend aan prof. dr. W.J. Ouweneel in ‘Bijbel en Wetenschap’ (1999) en aan drs.A.Keizer in ‘de komende dertig jaar’.


In Ezechiël wordt beschreven hoe “de heerlijkheid des HEREN” (de zgn. Sjechina), de tempel verliet en zich zette op de Olijfberg. En vanaf diezelfde Olijfberg zal deze heerlijkheid in de dagen van de toekomst weer Zijn intrek nemen in de splinternieuwe tempel.
Ezechiël 11:23; 43:1

De tempel die na de ballingschap gebouwd is o.l.v. Ezra was ‘Ikabod‘, d.w.z. zonder heerlijkheid. We lezen nergens dat ‘de wolk’ van deze tempel bezit heeft genomen. In vergelijking met die van Salomo stak deze tempel schril af. Dit ondanks de enorme verfraaingen die o.l.v. Herodes gedurende 46 jaren zijn aangebracht. In de tweede tempel ontbrak ook het allerbelangrijkste attribuut: de ark van het verbond. Het zijn “de tijden der heidenen”.
Hagaï 2:4; Ezra 3:12; Johannes 2:20; Lucas 21:5    

Volgens historici is de zesde eeuw vóór Christus een ‘scharniertijd’ geweest in de wereldgeschiedenis. Een ‘spilperiode’ waarin het intellectuele en spirituele fundament gelegd werd voor de wereld zoals wij deze thans kennen.

Pythagoras leerde de onsterfelijkheid van de ziel en heeft beslissende invloed uitgeoefend op de latere filosofen van Griekenland zoals Aristoteles, Plato, Socrates en anderen. Het is deze leer die zo haaks staat op het Bijbels onderwijs aangaande de opstanding der doden. Als Paulus op de Areopagus begint over de opstanding, moet hij z’n rede beëindigen.

Eigen aan al het Babelse denken is de spraakverwarring. Babel betekent ook ‘verwarring’. Woorden hun eenduidige (concordante) betekenis ontnemen, zodat mensen elkaar niet meer verstaan. Dát is Babel.
Genesis 11:9

Jeremia’s profetie sluit een hele periode radicaal af. Koninkrijken en volken werden verdelgd, verwoest, uitgerukt en afgebroken. Dit is gebeurd o.l.v. Nebukadnezar. Deze heeft zijn taak zó goed uitgevoerd dat we het moeten doen met luttele archeologische overblijfselen van vóór de zesde eeuw voor Christus. Zichtbare herinneringen aan b.v. het immense rijk van David en Salomo zijn zo goed als verdwenen.

“De aioon van deze kosmos” ving ooit aan in Babel waar de mensen zich een naam wilde maken en een toren gingen bouwen. God verwarde het streven van de mensheid. Duizenden jaren later vangen “de tijden der heidenen” aan, opnieuw in Babel. De huidige aioon en “de tijden der heidenen” zullen ook worden afgesloten bij een oordeel over Babel, de stad die in Openb.17/18 wordt beschreven.
Efeze 2:1       

Ook het Judaïsme in haar huidige vorm is ontstaan in de tijd van de ballingschap. De tijd van Nebukadnezar dus. In deze tijd ontstonden de synagogen en werd ook de basis gelegd voor de Talmoed. Opmerkelijk is dat juist ook Jeremia in zijn profetieën een nieuw verbond aankondigt voor het volk, en daarmee het bestaande verbond voor verouderd verklaart… Het Jodendom als godsdienst die het Sinaïtisch verbond conserveert is vanaf haar start dus reeds verouderd.
Jeremia 31:31-34; Hebreeën 8:13   

Delen: