GoedBericht.nl logo
English Blog

gelooft u sinterklaas?

02-12-2022 - Geplaatst door Andre Piet

de bisschop van Myra

Elk jaar is er tegenwoordig in ons land veel gedoe over zwarte Piet. Het zou een rascistisch stereotype zijn. Onlangs hoorde ik dat ergens in ons land een man uit centraal Afrika was geweigerd om als ‘Piet’ verkleed te gaan. Hij was namelijk te zwart… Maar genoeg hierover, want in deze blog wil ik het eens hebben over Sint Nicolaas, ‘de goedheiligman’. Wist u dat deze Nicolaas van Myra, zo’n 1700 jaar geleden (in 325 AD) afgevaardigd werd naar het concilie van Nicea? En dat hij vierkant achter de besluiten stond die toen genomen werden?

het concilie van Nicea

De aanleiding tot de bijeenroeping van dit concilie, o.l.v. de Romeinse keizer Constantijn, was het standpunt van ene Arius uit Alexandrië, die verwierp dat Jezus Christus ‘God de Zoon’ zou zijn, zoals zijn opponent Athanasius beweerde. Het concilie van Nicea stelde zich echter vrijwel unaniem achter Athanasius en veroordeelde Arius als ketter. De overlevering verhaalt dat de bisschop van Myra (ja ja, sinterklaas dus) bij die gelegenheid Arius in z’n gezicht zou hebben geslagen (zie afbeelding). Hoe dan ook, het is dit concilie dat aan de basis staat van heel de christelijke orthodoxie. Hier werd de leer van de drie-eenheid officieel door de christelijke kerk geaccepteerd en daarmee Arius als ketter veroordeeld.

afstand genomen van de gezonde woorden

Het concilie van Nicea heeft formules aangenomen zoals ‘één wezen, drie personen’, ‘God de Zoon’ en ‘drie-eenheid’. Daarmee heeft ze formeel afstand genomen van “de gezonde woorden” van de Schrift. Tientallen keren spreekt de Schrift van “God de Vader” maar nooit lezen we over ‘God de Zoon’. Het is volkomen terecht dat Arius daartegen protesteerde. Jezus Christus kán ook onmogelijk ‘God de Zoon’ zijn, want de Schrift verklaart bij herhaling: “er is één God, de Vader” (1Kor.8:6; Ef.4:6; Joh.17:3). En de Zoon is “beeld van God, de onzienlijke” (Kol.1:15). Gods Ikoon.

‘wie niet gelooft in de drie-eenheid, kan niet behouden worden’

Het concilie waar Sint Nicolaas met overtuiging aan deelnam, verkettert degenen die vasthouden aan de woorden van de Schrift. Zoals in ‘de geloofsbelijdenis van Athanasius’ reeds in het begin staat geformuleerd:

  1. Al wie behouden wil worden, heeft vóór alles nodig, dat hij het katholieke geloof vasthoudt.
  2. Wie dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan.
  3. Het katholieke geloof nu is, dat wij één God in de Drie-eenheid en de Drie-eenheid in de eenheid aanbidden…

En het document eindigt met deze verklaring:

40. Dit is het algemeen geloof. Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, kan niet behouden worden.

Als u lid bent van een orthodoxe kerk (Rooms Katholiek, Grieks Orthodox, Calvinistisch, Luthers, Baptist, Charismatisch, Pinkster, etc.) dan moet u weten dat bovenstaande woorden deel uitmaken van de geloofsbelijdenis van die kerk. Hoe vriendelijk ze u ook benaderen, wanneer u niet de drie-eenheid belijdt, bent u in hun ogen geen christen en wacht u ‘de hel’.

verkapt veelgodendom

Het concilie van Nicea bekrachtigde definitief het afscheid dat de vroege kerk reeds had genomen van het Evangelie zoals Paulus dit onder de natiën had gepredikt. Officieel nam men afstand van het monotheïstisme van de Schrift. “Eén God, de Vader”, was volkomen vanzelfsprekende waarheid voor de Joodse schrijvers van het Nieuwe Testament. Maar in een paar eeuwen tijd hebben heidense invloeden het verdraaid naar ‘drie-eenheid’. Het is verkapt veelgodendom. Men aanbidt drie personen.

paasdatum losgekoppeld van Pesach

Het concilie van Nicea heeft trouwens nog een andere kwestie beslecht en de beide besluiten zijn tekenend voor de koers die toen werd ingezet. Nicea regelde ook de vaststelling van de Paasdatum. Nicea besloot dat Pasen gevierd moest worden op de eerste zondag in de lente, na volle maan. Pasen werd daarmee losgekoppeld van (het Joodse) Pesach. Zo sterk zelfs, dat mocht Pasen toevallig toch een keer samenvallen met Pesach (want af en toe gebeurt dat), dan moet Pasen een week opschuiven. Tot op de dag van vandaag is dit de wijze waarop de Paasdatum wordt bepaald. Is dit niet ontstellend?! Jezus Christus stierf en stond op, tijdens het Pesach maar Nicea vaardigde het decreet uit dat Pasen daarmee niets van doen mocht hebben.

officieel ontspoord

Het concilie van Nicea is één van de zwartste bladzijden in de kerkhistorie. Hier ontspoorde de christelijke kerk officieel en sindsdien dendert heel (!) de orthodoxie in dit spoor verder. Allen naar de eeuwige hel verwijzend, die niet in de leer van de drie-eenheid geloven… Het is maar dat u het weet.

U die dit leest, gelooft vast en zeker niet meer in sinterklaas. Maar een veel belangrijkere vraag rest: gelooft u sinterklaas?

Delen: