GoedBericht.nl logo
English Blog

de wet van Mozes primitief…

06-01-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Veel christenen hebben het idee dat de wet van Mozes de ultieme uitdrukking is van Gods gedachten. Gewoonlijk denkt men daarbij niet aan de hele wet met haar honderden bepalingen maar meer aan de wet in haar afgeslankte vorm, “de tien woorden” (de stenen tafelen). In beide gevallen hebben ze nog nooit goed kennis genomen van wat de “apostel der heidenen” daarover heeft geschreven. Terwijl juist hij hun leermeester is (1Tim.2:7). Een voormalig hartstochtelijk ijveraar in het jodendom, bovendien een ervaringsdeskundige als geen ander.

BIJKOMSTIG
Paulus legt in de Galaten-brief uit dat de wet 430 jaar na Gods onvoorwaardelijke belofte aan Abraham, op de Sinaï werd gegeven. In die tussentijd maar ook in de pakweg 2000 jaren daarvoor (vanaf Adam) heeft de mens zonder wet geleefd. Noach, Abraham, Isaak en Jakob kenden geen tien geboden. Paulus schrijft: de wet is er bij gekomen, als een bijkomstigheid (Gal.3:17; Rom.5:20) . De wet is ook niet aan alle volken gegeven maar alleen aan Israël. Gedateerd bovendien, want “tot (de opstanding van) Christus” (Gal.3:24).  Sindsdien is ook Israël niet meer “onder de wet” (Gal.3:25).

DE WET PRIKKELT TOT ZONDE
De wet is nooit bedoeld om Israël tot een beter volk te maken. Integendeel, God heeft de wet gegeven “opdat de misdaad méér zou worden” (Rom.5:20). Want het principe van wet prikkelt juist de zonde (Rom.7:5; 1Kor.15:56). Zoals het eerste mensenpaar dat reeds ondervond in de hof van Eden. Paulus noemt de wet een “bediening van veroordeling” en een “bediening des doods”. Het is door gelóóf dat een mens leeft. Vertrouwen in de belofte van God. Niet: “wéést heilig” (zoals vrijwel alle bijbelvertalingen abusievelijk zeggen), maar: “gij ZULT heilig zijn” (1Petr.1:16). Geen opdracht om aan te wérken maar een belofte om te gelóven!

PRIMITIEF EN ONONTWIKKELD
De wet die God aan Israël gaf was slechts een voorlopige demo-versie van Zijn wil. Bedoeld voor beperkt, intern gebruik (lees: Israël). Een schaduw van wat komen zou. Veel wat we er in lezen komt ons primitief over*. Het is ook primitief in de zin van: het was een eerste stadium. Iets wat later zou worden opgeheven (Hebr.10:9).
De wet is ook primitief in de zin van: nog onontwikkeld. Letterlijk: de wikkels zitten er nog om. Elders heet de wet een “bedekking” dat zou worden weggenomen (2Kor.3). Toen Jezus geboren werd uit een vrouw, geboren “onder de wet” (Gal.4:4) werd hij ingewikkeld in doeken. Tekenend! Toen hij opstond uit de doden liet hij (veelzeggend genoeg) de doeken in het graf achter.
Dat is ont-wikkeling in de ware zin des woords!

Delen: