GoedBericht.nl logo
English Blog

de gewoonte om samen te komen

07-04-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Hebreeën 10:25 is een bekende bijbeltekst die zich uitspreekt tegen de gewoonte van sommigen om de onderlinge bijeenkomst te verzaken. In NBG-51 staat het zo:

Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Wat in deze vertaling (en de meeste anderen) niet uit de verf komt is dat deze zin grammaticaal en inhoudelijk verbonden is aan het voorgaande vers. Er staat niet “wij moeten niet verzuimen” maar “niet verzuimende”. Een betere weergave van beide verzen zou daarom zijn:

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken, niet verzuimende onze eigen bijeenkomst, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Het gaat in Hebr.10:25 niet om het niet mogen verzuimen van de onderlinge bijeenkomst (‘moeten’ ontbreekt in de grondtekst) maar om het op elkaar acht geven en om elkaar aan te vuren tot liefde. Wie de gewoonte heeft om de onderlinge bijeenkomst te verzaken onttrekt zich aan het op elkaar acht geven en aanvuren. Sommigen menen misschien zo sterk te zijn dat men de ander daarin niet nodig heeft, maar als dit al zo zou zijn, dan hebben de zwakkeren juist hen nodig!

Wanneer in vers 25 staat: “zoals sommigen gewoon zijn”, dan is het Griekse woord voor “gewoon zijn” hier “ethos“. Een woord als ethiek is ervan afgeleid. Ethiek staat te boek als moraalwetenschap of als leer van wat goed en slecht is, maar vanuit haar oorspronkelijke betekenis heeft het slechts van doen met gewoonten en gebruiken. Jezus was gewoon om naar de Olijfberg te gaan (Luc.22:39) en de stadhouder was gewoon om met Pascha een gevangene los te laten (Mat.27:15). Jezus en Paulus hadden de gewoonte (ethos) om op de sabbat naar de synagoge te gaan (Luc.4:16; Hand.17:2). Ook “de ekklesia van God” heeft gewoonten (1Kor.11:16). Een ekklesia is een bijeenkomst (1Kor.11:18) en een ekklesia functioneert per definitie doordat men bij elkaar komt. Want men hoort bij elkaar (als leden van één lichaam) en men heeft elkaar nodig (1Kor.12:21). Ziedaar de basis van de gewoonte om samen te komen.

Delen: