GoedBericht.nl logo
English Blog

“de enige waarachtige God”

23-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoeker van GoedBericht ontving ik een vraag over de betekenis van 1Johannes 5:20.

Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit (of: deze) is de waarachtige God en het eeuwige leven. (NBG)

Op wie slaat nu “dit is de waarachtige God”? Puur vanuit de tekst is het onlogisch deze woorden op iemand anders te laten terugslaan dan degene die pal daarvoor genoemd wordt, nl. “zijn Zoon Jezus Christus”. Wat echter in het Nederlands niet, maar in het Grieks daarentegen wél opvalt is dat Johannes het werkwoord ‘zijn’ gebruikt: “dit IS…”. De kwestie is namelijk dat in het Grieks in de regel vervoegingen van het werkwoord ‘zijn’ ontbreken. Slechts wanneer het een speciale nadruk behoeft in geval van b.v. beeldspraak, wordt het gebruikt. B.v. “dit IS mijn lichaam” (Mat.26:26) of “de kandelaren ZIJN de zeven ekklesia’s” (Openb.1:20). Zo ook in 1Joh.5:20: Gods Zoon, Jezus Christus IS  “de waarachtige God en het eeuw-ige leven”, d.w.z. Hij representeert “de waarachtige God”. Hij is Gods Ikoon of Beeld (Kol.1:15).

Dat het bovenstaande inderdaad correct is, wordt zondermeer bevestigd in Jezus’ eigen woorden in het zogenoemde ‘hogepriesterlijk gebed’.

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de ENIGE waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Johannes 17:3

Volgens Jezus Zelf is de Vader die Hij aanspreekt (17:1) niet slechts “de waarachtige God” maar ook “de enige waarachtige God”. Jezus zelf onderscheid zich nadrukkelijk van “de enige waarachtige God” door te zeggen dat Hij door Hem gezonden is. Gezonden om de God, die nog nooit iemand gezien heeft, te doen kennen (Joh.1:18).
En daar moet iedere theologische formulering of constructie (>God de Zoon, drieëenheid, etc.) voor wijken…

Delen: