GoedBericht.nl logo
English Blog

ALLES in Zijn hand!

12-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet

 

Van een bezoeker van de goedbericht-site ontving ik onderstaande mail:

Beste André Piet,

Een vraag waar ik zelf regelmatig over nadenk is de volgende: leidt God ons leven tot in detail of staat Hij op afstand? Of hangt het er vanaf in hoeverre jij wilt dat God je leven in detail bepaalt of dat ook zo is? Aan de ene kant zijn er teksten waaruit een zogenaamde ‘detailbesturing’ lijkt te volgen: ‘er valt geen mus van het dak zonder de Vader’ etc. en aan de andere kant lijkt het menselijk gesproken zo onlogisch dat de Almachtige zich tot op detailniveau met elk schepsel bezighoudt. Als ik bijvoorbeeld in een sollicitatieprocedure zit en daar ook over bidt, kan ik er dan vanuit gaan dat God leidt hoe dat loopt? Heb je daar bijbelse argumenten voor? Zelf gaf je onlangs aan wel te geloven dat God de hand erin heeft gehad dat je geen contractverlenging kreeg in je functie als docent, hoewel je die functie zelf erg leuk vond. Waar baseer je op dat God dat daadwerkelijk zo bestuurt en er een bedoeling mee heeft? Alvast bedankt voor je antwoord en Gods zegen, ook bij het vinden van een geschikte functie.

Met vriendelijke groet,
x

niets is voor Hem te klein
Ik geloof inderdaad dat GOD alles bestuurt en met alles een bedoeling heeft. Zelfs het werk van de Tegenstander kan niet anders dan daarin passen. Het lijkt onbegrijpelijk of misschien zelfs absurd als “de Almachtige zich tot op detailniveau met elk schepsel bezighoudt” maar ik stel daartegenover dat het onlogisch is, als het anders zou zijn. GOD is immers de Schepper van alles?! Van de melkwegstelsels tot de moleculen en atomen. Van de blauwe vinvis tot de mier en amoebe. Niets is voor Hem te groot maar ook niets is voor Hem te klein.

Hij heeft het script
Niets is voor GOD verborgen en Hij weet alle dingen. Nooit gebeurt er iets dat Hem verrast. Vanaf het begin verkondigde Hij reeds de afloop, waarmee gezegd is, dat voor Hem alles tevoren bekend is. Zou het anders zijn, dan zou Hij niet alwetend zijn. Voor óns staan alleen de dingen vast die gebeurd zijn. De mens kan slechts geschiedenis schrijven  over zaken die achter ons liggen. Voor GOD echter, “die het heden kent en de toekomst overziet”, staat de toekomst even vast als voor ons het verleden. Het staat in Zijn boek geschreven – Hij heeft het script in handen!

alles heeft een bedoeling
Omdat alles een bedoeling heeft en GOD vóór mij is, wie of wat zou er dan ooit tegen me kunnen zijn? Welk kwaad ook tegen mij wordt samengesmeed, uiteindelijk zal het slechts in mijn voordeel blijken te zijn. Het kán niet anders dan meewerken ten goede!

In het bovenstaande heb ik  direct of indirect verwezen naar diverse Schriftplaatsen. Hier een (klein) aantal daarvan nog eens op een rijtje:

YAHWEH heeft ALLES gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.
Spreuken 16:4

Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;
Jesaja 46:10

… die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk (lett. de vrede maakt) en het onheil (kwaad) schep; Ik, YAHWEH, doe dit ALLES.
Jesaja 45:7

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.
Psalm 139:16

Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen.
Jesaja 54:16

Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.
Job 2:10

ALLES heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.
Prediker3:11

Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.
Matteus 10:29,30

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
Romeinen 8:28

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Romeinen 8:31

Delen: