GoedBericht.nl logo
English Blog

wie deed het nou?

19-05-2007 - Geplaatst door Andre Piet

 

Tijdens de studiedag vorige weeek (nu ook op video te bezien), hebben we met nadruk kunnen vaststellen dat het mensen waren die Jezus aan het kruis brachten terwijl God het was die Hem uit de doden opwekte. Als een refrein klinkt dit door heel het boek Handelingen. Luister…

2:23,24
deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt GIJ door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood.  GOD EVENWEL heeft Hem opgewekt

3:15
en de Leidsman ten leven hebt GIJ gedood, MAAR GOD heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn…

4:10
…Jezus Christus, de Nazoreeer, die GIJ gekruisigd hebt, MAAR DIE GOD heeft opgewekt uit de doden…

5:30
De GOD onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, die GIJ hebt gehangen aan een hout en omgebracht…

10:39,40
… en ZIJ hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout. Hem heeft GOD ten derden dage opgewekt

13:29,30
en toen ZIJ alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven stond, namen zij Hem af van het hout en legden Hem in een graf. MAAR GOD heeft Hem uit de doden opgewekt

Enzovoort…  Hoe kristalhelder het bovenstaande ook moge zijn, het roept wél de onvermijdelijke vraag op hoe het kan dat in verschillende passages sprake is van Gods aandeel in het lijden op Golgotha.

Jesaja 53:10
Maar het behaagde de HERE  hem te verbrijzelen. HIJ maakte hem ziek (beter: Hij verwondde Hem).

2Korinthe 5:21
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft HIJ  (=God) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Ondersteunen deze laatste twee teksten dan tóch het klassieke idee  dat God genoegdoening (schuldbetaling) ontving in het lijden aan het kruis? (zie ook: losprijs of schuldbetaling). Nee:

1. Dat God een behagen had in Christus’ verbrijzeling ziet niet op de voldoening die Hij ontving in het kruislijden zelf, maar in de opbrengst daarvan. Het kruis was geen terugbetaling aan God maar een investering van God. Het behagen van God in de verbrijzeling, ziet vooruit. Zie het vervolg van  Jesaja 53 vers 10:

“Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.

2. Dat God Jezus heeft verwond ( “de HERE verwondde hem”), ligt in dezelfde orde als wat Jozef ooit tegen zijn broers zegt, nadat hij zich aan hen had bekend gemaakt.

“Daarom heeft GOD mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, MAAR GOD… “

Het waren de broers die schuldig waren aan de (bijna-)moord op Jozef. Niettemin moest het zo geschieden, omdat juist zo hun hart gewonnen zou kunnen worden (=verzoening!). En juist zo zou God hun het leven redden. Achter de schermen en zelfs d.m.v. misdaden en schuld van mensen, voerde God van het begin tot aan het eind, de regie.
“Het behaagde de HERE hem te verbrijzelen”  (Jesaja 53) is de profetische tegenhanger van “… dus zijt gij het niet, die mij hierheen gezonden hebt, MAAR GOD… ” (Gen.45).

Delen: