GoedBericht.nl logo
English Blog

wereldgelijkvormigheid

09-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet

In bepaalde christelijke kringen is de term ‘wereldgelijkvormigheid’ een zeer bekende. Wat betekent het wél en wat betekent het níet? Het begrip is ontleend aan Romeinen 12 vers 2 waar Paulus schrijft (NBG):

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

deze aeon
Het woord ‘wereld’ hier is letterlijk aeon (Gr. aioon). “Deze aeon” is het wereldtijdperk dat  momenteel gaande is en dat staat tegenover “de toekomende aeon” (Ef.1:21) en “de komende aeonen” (Efeze 2:7) waarin Christus zal regeren. In 2Kor.4:4 wordt de diabolos (duivel) “de god van deze aeon” genoemd en “deze aeon” heet in Galaten 1:4 “de tegenwoordige boze aeon”. Het is de aeon waarin de leugen regeert.

gelijkvormig
Het woord ‘gelijkvormig’ is letterlijk afgeleid van schema en duidt hier op: in het schema komen van deze boze aeon. Meegenomen worden in de maalstroom van gedachten, motieven, opinies, meningen, kreten, houdingen en doelstellingen die deze aeon boos maken.

denken
Tegenover “wordt niet gelijkvormig” staat “… maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken“. Deze tegenstelling maakt duidelijk dat “gelijkvormig aan deze aeon” betekent: denken zoals men in deze aeon denkt. Dus niet: doen zoals men in deze aeon doet. De gelijkvormigheid zit ‘m niet in een bepaald uiterlijk gedrag, mode, haarstijl of andere zichtbare kenmerken. Die zijn hooguit een uiting van dat denken, maar de gelijkvormigheid is gelegen in het denken zelf.

denken en spreken
Wanneer de Schrift spreekt over het boze van deze aeon wijst ze altijd op het denken én spreken. Die twee horen bij elkaar. Het vat geeft uit wat er in zit. “Uit de overvloed van het hart, spreekt de mond” (Mat.12:34). In de eerste hoofdstukken van 1Korinthe schrijft Paulus over de wijsheid van deze aeon (die dwaasheid is voor God!) en ook over “de discussieerder van deze aeon” (zie o.a. 1Kor.1:20, 2:6; 3:18). De zogenaamde wijsheid van deze aeon is het gedachtengoed dat ons wordt voorgeschoteld in scholen en universiteiten, in religieuze instellingen, via kranten, boeken, tijdschriften, televisie, radio, internet, enzovoort. Met dat denken worden we dagelijks en bij voortduring geconfronteerd. Tenzij er sprake is van een wezenlijk andere input, ontkomen we er niet aan om daarin ook meegenomen te worden. De gelovige onderscheidt zich, doordat zijn denken georiënteerd is op de wil van GOD. Die wil houdt in dat we “hervormd”, d.w.z. getransformeerd worden.

metamorphose
Het woord voor “hervormd” is in het Grieks: metamorphose, dat is een gedaanteverwisseling zoals b.v. een rups dit ondergaat wanneer het een vlinder wordt.  Dit bijzondere woord komt behalve hier in de brieven alleen nog in 2Korinthe 3:18 voor. Daar toont Paulus ook hoe deze metamorphose in z’n werk gaat.

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen worden getransfomeerd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Wanneer we het verband bezien waarin dit vers staat, dan blijkt dat Paulus hier schrijft over het lezen van de boeken van Mozes. Voor de religieuze lezer zijn deze boeken regel op regel en wet op wet en vandaar “een bediening des doods” en “een bediening van veroordeling” (3:7,9). Maar wanneer de bedekking weggenomen wordt aldus Paulus (3:15,16), ont-dekken we CHRISTUS en Hij doet ons stralen. We worden naar hetzelfde beeld, getransformeerd van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heer die Geest is. Let op: HIJ doet dit en wij ondergáán dit. Wat GOD daarom wil, is dat we ons op HEM richten, zodat we als een reflector, ZIJN heerlijkheid zullen weerspiegelen.

 

 

Delen: