GoedBericht.nl logo
English Blog

welkom in Paulus’ woning!

04-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet

En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving (lett. verwelkomde) allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.

Handelingen 28:30,31

We zagen gisteren dat diverse, bekende ekklesia’s in het NT een onderkomen in een huis hadden. Het toont de natuurlijke wijze waarop zij ontstonden. Niet door georganiseerde ‘kerkplanting’ maar doordat iemand zijn of haar huis openzette en met overtuiging de boodschap uitdroeg.

gehuurde woning
Toen Paulus  in Rome was gearriveerd, verbleef hij daar in zijn eigen gehuurde woning. Ondanks zijn gevangenschap had Paulus een grote mate van vrijheid en verwelkomde iedereen die interesse had, in hetgeen hij te melden had. Hij confronteerde hen met het Koninkrijk Gods en hoe het heil van God, sinds Israëls verwerping naar de natien gezonden was (28:28). En verder gaf hij uiteraard onderricht aangaande de Here Jezus Christus. Wie HIJ is en waar HIJ momenteel verblijf houdt, enz.

g(e)roep
Wanneer het vandaag de dag in de christelijk wereld over ‘evangelisatie’ gaat, dan draait het meestal om organisatorische verbanden en fondswerving. Voor Paulus was dit volstrekt onbelangrijk. Want wie in dienst van zijn Heer staat, wordt door Hem onderhouden en is ook slechts aan Hem verantwoording schuldig. Paulus wist dat en lééfde daar ook uit. Het ging hem puur om het doorgeven van het Goede Bericht. Daar ging een roep vanuit. En zó werden mensen uit-geroepen en vormden zij vervolgens ook tesamen een ‘uitroepsel’ (=ekklesia). Of zal ik schrijven: een groep?

twee jaar
De twee jaar waarin Paulus dit deed (vergl. Hand.19:10, 24:27) staan model voor de tweeduizend jaar, waarin het Koninkrijk ‘ondergronds’ zou gaan. Paulus’ positie als gevangene illustreert dit treffend. Denk ook aan de twee jaar waarin Jozef gevangen was (Gen.41:1), alvorens op de troon in Egypte terecht te komen. Het waren de twee jaren dat hij verborgenheden (lees: dromen) openbaarde…

Enfin, in de tegenwoordige tijd bouwt de Heer Zijn ekklesia door Zijn Woord. D.m.v. mensen die zonder poespas hun huis openzetten om anderen “in alle vrijmoedigheid” deelgenoot te maken van “het Goede Bericht van de heerlijkheid van de gelukkige GOD” (1Tim.1:11).

Delen: