GoedBericht.nl logo
English Blog

was de dood er al voor Adam?

26-06-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Bestond er reeds dood reeds voordat Adam in de hof werd geplaatst? Nee, zeggen sommigen, en verwijzen daarvoor naar Romeinen 5:12 waar Paulus schrijft:

Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan…

Staat hier niet duidelijk dat de dood de wereld is binnengekomen door één mens? En wijst het woord ‘wereld’ dat in het Grieks ‘kosmos’ is, er niet op dat Paulus het heelal op het oog heeft? Leert dit vers niet  dat voordat de mens van de verboden vrucht at, er geen dood bestond? En dat dieren dus niet dood gingen of elkaar opaten?
Maar is dit argument vanuit Romeinen 5:12 steekhoudend?

In de eerste plaats heeft het woord kosmos in het Grieks niet één-op-één de betekenis die het heeft in onze taal. Bij ons duidt kosmos op “het heelal als geordend geheel” (Van Dale). De grondbetekenis van kosmos is inderdaad ‘een geordend geheel’ en staat tegenover chaos. Kosmos kan een sieraad zijn (1Petr.3:3; vergl. ons woord cosmetica). Meestal duidt kosmos op de mensenwereld als een geordend geheel of systeem. Zo lezen we in Joh.12:19: “zie, de gehele kosmos loopt Hem na”. Of in Joh.15:18: “indien de kosmos u haat…”. Ook hier duidt kosmos onmiskenbaar op de mensenwereld. Het woord ‘wereld’ is een prima weergave van kosmos’.

Dat Paulus in Romeinen 5:12 alleen de mensenwereld op het oog heeft, blijkt als hij zegt dat “door één mens de zonde de wereld is binnengekomen“.  Als we het woord ‘wereld’ hier universeel zouden opvatten als het heelal, dan klopt het niet. Want voordat Adam van de verboden vrucht at was daar reeds de leugenachtige slang in de hof. M.a.w. de zonde was al in de wereld. Maar in de mensenwereld deed de zonde en daarmee de dood, zijn intrede via Adam. Vandaar dat Paulus vervolgens zegt dat de dood doorging tot alle mensen.

M.a.w. Romeinen 5:12 is geen bewijs dat Adam geen weet had van dood voordat hij zondigde. En evenmin dat hij onsterfelijk was voordat hij van de verboden vrucht at. Maar daarover meer in een volgende blog.

Delen: