GoedBericht.nl logo
English Blog

waar GoedBericht o.a. voor staat…

20-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet

AANGAANDE GOD

 • God is GOD, d.w.z. Degene die alles een plaats geeft. Nooit gaat er iets bij Hem mis. Ook het kwaad in de wereld (zonde en lijden) vervult een noodzakelijke rol in Zijn plan der aionen.
  meer…
 • Er is één God, de Vader, de Onzienlijke, UIT Wie alles is. Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, is het Beeld van God, de Eerstgeborene van elk schepsel, DOOR Wie alles is.
  meer…

HET EVANGELIE

 • Het Evangelie zoals Paulus dit predikte, is de boodschap dat Christus Jezus, de beloofde Messias, door zijn dood en opstanding Heer en Redder van allen is.
  meer…
 • God is de Redder van alle mensen. Zoals alle mensen zondaren en stervelingen zijn, zo zullen ook alle mensen gerechtvaardigd en levendgemaakt worden.
  meer…
 • Het kruis van Golgotha bewijst: geen vijandschap zo groot of Gods liefde overtreft altijd. God zal door het kruis elk schepsel met Zich verzoenen.
  meer…

DE SCHRIFT

 • Al de Schrift is van God geïnspireerd. Paulus is degene die het Woord van God gecompleteerd heeft, d.w.z. de 70 boeken van de Bijbel voltooide.
  meer…
 • Het is onnodig de Bijbel te verdedigen daar zij zichzelf bewijst en uitlegt.

DE TEGENWOORDIGE TIJD

 • Paulus is de apostel en leermeester der natiën, gedurende de tegenwoordige (tussen-)tijd van Israëls ongeloof. Het “Evangelie van de voorhuid” dat aan Paulus was toevertrouwd, is nadrukkelijk onderscheiden van “het Evangelie van de besnijdenis” dat “de twaalf” predikten.
  meer…
 • God is in de tegenwoordige tijd niet uit op de openbaring van het Koninkrijk. Integendeel: Hij roept in het verborgene, door de prediking van het Evangelie onder volken, een ekklesia uit, het lichaam van Christus.
 • De ekklesia is een gemeenschap van gelovigen die samenkomt in vrijheid, buiten de dwang van menselijke systemen. Zij wordt middels het Woord van God, gevoed en geleid door Christus haar Hoofd.
 • Rituelen (b.v. de waterdoop) en speciale dagen (b.v. de sabbat) die voor Israël elementair zijn, spelen geen rol van betekenis in het lichaam van Christus, de ekklesia.

GELOOF

 • God rekent geloof tot gerechtigheid. Geloof betekent: vertrouwen op Gods belofte. Geloof staat tegenover ieder eigen pogen van de mens (werken). Leven uit geloof betekent: God danken voor wat HIJ geeft en bij machte is in en door ons te doen.
  meer…

DE DOOD

 • Dood is geen andere vorm van leven maar het tegenovergestelde van leven. De Bijbelse verwachting is gericht op levendmaking en opstanding van doden.
  meer…

DE TOEKOMST

 • De ekklesia, het lichaam van Christus zal haar Heer in de lucht ontmoeten, wanneer ze zal worden geëvacuëerd (weggerukt) voor de toekomende toorn. Die dag zal haar niet overvallen als een dief in de nacht omdat ze op de hoogte is van de tijden en gelegenheden.
  meer…
 • Als de ekklesia haar hemelse bestemming zal hebben bereikt, zal God weer de draad oppakken met het volk Israël. De Messias zal terugkeren op de Olijfberg en het volk Israël herstellen en alle profetieën aan dit volk vervullen en haar tot een zegenkanaal maken voor de gehele volkenwereld.
 • De Bijbel spreekt over Gods oordelen en gerichten. Deze kunnen heftig zijn maar nimmer eindeloos. God heeft het heil van al zijn schepselen op het oog.
  meer…
 • Bij de komst van Christus vangt niet een eindeloze eeuwigheid aan, maar beginnen “de toekomende aionen” waarin Christus zal heersen. Wanneer Christus uiteindelijk ook de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan, zal Christus het Koninkrijk overgeven aan God de Vader en God zal worden, alles in allen.
  meer…

Delen: