GoedBericht.nl logo
English Blog

vragen n.a.v. His Story

18-06-2006 - Geplaatst door Andre Piet

De discussie n.a.v. His Story op een weblog-pagina van Hartman Out heeft zich de laatste dagen voortgezet. Het is verbazwend te zien hoe mensen in hun redeneringen verstrikt raken, wanneer ze niet uitgaan van het fundamentele gegeven dat God GOD is (vergl. Rom.1:21), d.w.z. Degene die alles een plaats geeft.
Een aantal steeds weer terugkerende vragen of aanmerkingen wil ik hieronder kort van antwoord voorzien.

1. De metafoor van God als Auteur komt niet uit de Bijbel.

Dat klopt. De vergelijking die er het dichtst bij komt is die van de pottenbakker (zie Romeinen 9). In feite lenen alle creatieve beroepen zich ter illustratie van God als Schepper. De vergelijking met een auteur is mooi, omdat een auteur iemand is die zich een wereld schept waarin hij als God de dingen volledig bepaalt. Uiteraard bewijst een metafoor niets, het is een illustratie.

2. Gaat de vergelijking van God met een auteur niet slechts beperkt op?

Elke vergelijking gaat slechts tot op zekere hoogte op. Het verschil is: een auteur creëert een denkbeeldige wereld van personages en situaties terwijl de Schepper een reële wereld schept. De overeenkomst echter met God de Schepper is dat ook een auteur zich een wereld schept waarin hij alles bepaalt. De auteur is de schepper van heel de inhoud van zijn boek. Elke persoon, situatie, gebeurtenis, goed, kwaad, toevalligheid, alles is een creatie van de auteur.

3. Is alles wel Gods Plan?

Van een mens die iets bouwt wordt geacht dat deze eerst de kosten berekent, een bouwplan maakt, een tijdpad uitzet, etc. (Lucas 14:28-30). Uiteraard is dat met God niet anders wanneer Hij een schepping ‘bouwt’. Alleen dan volmaakt. Een mens is tenslotte beperkt in zijn vermogen tot plannen, omdat niemand de toekomst kan overzien. Maar God kent deze ‘handicap’ niet. Bij monde van Jesaja zegt Hij:

Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is…
Jesaja 45:10

God weet alles van tevoren. Niets gebeurt bij Hem bij verrassing en Hij laat niets gebeuren zonder het een bedoeling heeft.

De HERE heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.
Spreuken 16:4

4. Wat is het verschil tussen iets dat een bedoeling heeft en iets dat de bedoeling is.

Een voorbeeld. God gaf aan Israël ooit de wet met als beoogd gevolg dat de zonde toenam, zo schrijft Paulus.

Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding zou toenemen; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden
Romeinen 5:20

Het toenemen van de zonde is uiteraard tegen Gods wil (want dat is wat zonde is) maar maakt wel degelijk deel uit van Zijn plan. Want er staat “… zodat de overtreding zou toenemen…”. Waarom? Omdat het noodzakelijk was voor het bereiken van dit doel, nl. het meer dan overvloedig worden van de genade. De zonde was niet de bedoeling (lees: het einddoel) maar het had wel een bedoeling. Het maakte deel uit van het plan.

5. Is het niet gruwelijk dat God zonde en dood deel laat uit maken van Zijn plan?

Het zou gruwelijk zijn als deze dingen géén deel uit zouden maken van Zijn plan! Want dat zou betekenen dat God óf niet van te voren wist dat deze dingen zouden gebeuren (en dus gebrekkig zou zijn) óf dat Hij kwaad toestaat zonder dat het een doel dient. Dat zou pas écht een smet werpen op de goede God! Dat God het kwaad een plaats geeft omdat het een doel dient, rechtvaardigt het bestaan van het kwaad. Zoals een chirurg ernstig letsel mag toebrengen als dit het welzijn van de patiënt op termijn dient. Maar als God kwaad zou toestaan, zonder dat het noodzakelijk is, dan zouden we reden hebben om aan Zijn goedheid te twijfelen.

Delen: