GoedBericht.nl logo
English Blog

“voorbestemd ten eeuwige leven”

05-03-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Deze week ontving ik een email waarin het volgende stond te lezen…

Geachte Meneer/Mevrouw,

Naar aanleiding van uw website heb ik een vraag die ik u wil voorleggen.
Ik lees uw website altijd met veel genoegen en gebruik hem veelvuldig om de bijbel te bestuderen. Hoewel ik zelf niet in de uitverkiezing geloof, ben ik ook nog niet overtuigd van de door uw website gepresenteerde alverzoening. Een tekst die mij daarbij het meest dwarszit is Handelingen 13:48. Hier wordt in het grieks het woord “tetagnemoos” voor gebruikt dat geordend betekend, maar in de NBG wordt vertaald met “bestemd zijn ten”. Het eeuwig leven wordt vertaald vanuit de woorden:”zooen aioonion” letterlijk “het leven van de toekomende eeuwen”. Mijn vraag aan u is hoe u deze tekst ziet in het verband met de alverzoening cq. uitverkiezing. Graag hoor ik wat u hiervan vindt. Verder wil ik mijn complimenten maken voor de bijbelstudies op uw site en u bemoedigen met het verder maken van de bijbelstudies!!
Met vriendelijke groeten,
R.


In de eerste plaats wil ik R. hartelijk bedanken voor zijn vriendelijke woorden.

Dan nu de vraag. De Schrift leert zowel “uitverkiezing” als “Alverzoening”. Velen denken dat beide begrippen elkaar niet verdragen. Dat komt omdat men leeft met het idee van tijd tegenover eeuwigheid. Dat is een enorm misverstand! De Schrift kent namelijk geen ‘eindeloze eeuwigheid’ maar leert dat bij de terugkeer van Jezus Christus, “de toekomende eeuwen” zullen aanvangen. Dat zijn wereldtijdperken waar God nog heel veel voor op het progamma heeft staan! Eerst de eeuw van “de duizend jaren”. Daarna “de eeuw der eeuwen”: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In deze “komende eeuwen” zal God Zijn Plan tot voltooing brengen en Jezus Christus zal als koning heersen (Openbaring 11:15). In deze “komende eeuwen” plaatst de Bijbel “het eeuw-ige leven”…

Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en IN DE TOEKOMENDE EEUW, HET EEUW-IGE LEVEN..
Lucas 18:29,30

Het moet duidelijk zijn dat dit eeuw-ige leven (het heet eeuw-ig omdat het verband houdt met de toekomende eeuw), niet het deel zal zijn van iedereen. De Bijbel leert: “wie gelóóft heeft eeuw-ig leven” (Johannes 6:47) . Wie niet gelooft zal dit leven niet zien. R. haalt Handelingen 13:48 aan en dit vers leert ons waarom de één wel en de ander niet gelooft.

Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en ALLEN, DIE BESTEMD WAREN TEN EEUW-IGE LEVEN, kwamen tot geloof….

God kiest mensen uit en bestemd hen voor, om deel te hebben aan het leven van de toekomende eeuw(en). Het zijn degenen die geloven in “het woord des Heren”. Deze voorbestemming heeft (o.a.) te maken met het feit dat God deze mensen een koninklijke taak zal toebedelen. Zij zullen met Christus Jezus als koningen heersen tot in de uithoeken van het heelal (zie b.v. 2Timotheüs 2:12). Gelovigen zijn “eerstelingen”, de eerste vrucht van de oogst en daarom voorbestemd tot de hoogste positie. Deze positie betreft uitdrukkelijk een elite.

Het beërven van “het eeuw-ige leven” is dus voor een relatief select gezelschap bestemd. Maar is dit het eindstation van Gods Plan?? Zeker niet! God heeft namelijk alle mensen op het oog. Zij het “ieder in zijn eigen rangorde”, zoals Paulus aangeeft in 1Korinthe 15:23. Uiteindelijk zullen allen die in Adam stervelingen zijn (de hele mensheid dus), in Christus worden levendgemaakt. De finishing touch van Christus’ heerschappij zal zijn, dat Hij de dood compleet buiten werking zal stellen…

Want Hij moet als koning heersen, TOTDAT Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die teniet gedaan wordt, is de dood…
1Korinthe 15:25,26

De Schrift leert dat de dood (dus ook de tweede dood) teniet gedaan zal worden, zodat ALLEN zullen LEVEN. Leven zoals Christus leeft. In onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (vergl. 1Korinthe 15:43)!

Samengevat: ” het eeuw-ige leven” is bestemd voor een ieder die gelooft (uitverkiezing).
Het “onvergankelijke leven” valt uiteindelijk ten deel aan alle mensen (Alverzoening).
In schema:

“de toekomende eeuw(en)”

“het einde”

de (tweede) dood is er nog de dood teniet gedaan
Christus en de zijnen heersen het Koninkrijk aan God de Vader overgedragen
“het eeuwige leven” “onvergankelijk leven” (> 2Timotheüs 1:10)
bestemd voor: uitverkorenen bestemd voor: alle mensen

 

Delen: