GoedBericht.nl logo
English Blog

voelen of rekenen?

23-06-2013 - Geplaatst door Andre Piet

index_2

Eén van de waarheden die als een rode draad door Paulus’ brieven loopt is onze identificatie met Christus. Paulus schrijft daarover in de Romeinen-, de Korinthe-, de Galaten-, de Efeze-, de Kolosse-brief enzovoort.

Christus stierf – wij stierven met Hem.
Christus werd begraven – wij werden met Hem begraven.
Christus werd opgewekt – wij werden met Hem opgewekt.
Christus is gezeten in de hemel – wij zijn met Hem gezeten in de hemel.

Zo rekent God: Hij ziet ons vereenzelvigd met zijn Zoon. Christus stierf voor ons, niet plaatsvervangend maar juist opdat wij met Hem zouden sterven.

… daar wij tot het inzicht gekomen zijn,
dat een voor allen gestorven is.
Dus zijn zij allen gestorven.
-2Kor.5:15-

Onze identificatie met Christus staat volstrekt los van onze ervaring. We voelen dit niet en we zien dit evenmin. Maar Gód rekent zo. En met reden want Hij ziet nu al wat we (op grond van Christus’ opstanding) ooit zullen zijn en Hij weet dat naar waarde te schatten. Ons onvermogen om dat te zien doet daar niets van af.

Onze identificatie met Christus is niet ‘bij wijze van spreken’ alsof we in werkelijkheid nog op aarde leven. Nee, Paulus keert het om! Paulus schrijft in Galaten 2:20:

Met Christus ben ik gekruisigd,
en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij.
En voor zover ik nu nog in het vlees leef,
leef ik door het geloof van de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad…

Ik ben gekruisigd – ik leef niet meer. Zó rekent God en dat is de realiteit die telt. Voor zover ik nog in het vlees leef, is dat omdat Christus in mij leeft. De rest is ‘voor spek en bonen’ en doet niet ter zake.

10 Want wat zijn dood betreft,
is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven;
wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
11 Zo moet het ook voor u vaststaan,
dat gij wel dood zijt voor de zonde,
maar levend voor God in Christus Jezus.
-Rom.6:11-

De woorden “moet het… vaststaan” zijn in het Grieks één woord: logizomai. Het betekent: rekent. Niet onze gemoedsstemming, ons strijden, onze vroomheid of onze nederlagen doen er toe. Zelfs totaal niet. God ziet de weggerolde steen in de hof van Arimathea en in dat licht ziet Hij ook ons: dood voor de zonde en levend in Christus Jezus! Waarom onszelf of elkaar nog wijzen op ons gestumper, als God daar “eens voor altijd” een punt achter gezet heeft?
Get real: je leeft voor God in Christus Jezus!

Reageer op Facebook

Delen: