GoedBericht.nl logo
English Blog

Jezus aanbidden?

08-02-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Naar aanleiding van mijn vorige blog, ontving ik onderstaande reactie:

Je hebt vandaag wel een heel prikkelende blog geplaatst. Ik zat al weken met deze gedachtes in mijn hoofd:
‘Oke, Jezus is de Zoon en niet God, maar wel Hem aanbidden? We zullen niemand anders aanbidden dan God alleen’.
En nu geef je in deze blog aan dat vertalers een theologische gedachte hebben: De Zoon van God dient aanbeden te worden.
Maar is dat niet het geval dan? Het werk dat Jezus heeft verricht, dat is zo groot, dat verdient toch aanbidding? Elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden <– dit is toch aanbidding? Als we over of tot Jezus zingen dan is dat toch Hem aanbidden?
Of kom ik nu in de clinch met mijn interpretatie van aanbidding en de bijbelse uitleg van aanbidding?

Goede vraag! Het beste uitgangspunt voor de beantwoording daarvan, vinden we in Paulus’ krachtige statement:

Want er is ÉÉN GOD en ook ÉÉN MIDDELAAR van God en mensen, de mens Christus Jezus die zichzelf gaf tot een losprijs voor allen…
1Timotheüs 2:5 

De mens Christus Jezus is de verbindende schakel tussen God en de mensheid. De ene God komt tot ons mensen, door Hem en omgekeerd nadert ook de mens tot God, door Christus Jezus.  Het is “door Hem” dat we tot God bidden en danken. Zo luidt de telkens weerkerende formulering in de brieven van van de apostelen.

In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen…
Romeinen 1:8

Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!
Romeinen 7:25

En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!
Kolosse 3:17

God de Vader is Degene tot wie we ons in gebed richten, maar dit doen we door zijn Zoon, d.w.z. “in de naam van de Heer Jezus”. Ook wanneer we God loven:

Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen…
Hebreeën 13:15

… tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus
1Petrus 2:5 

De Zoon is het “beeld van de onzienlijke God” (Kol.1:15). Het was Israël ten strengste verboden om te buigen voor, door mensen gemaakte beelden (Ex.20:4,5). God zou namelijk Zelf een beeld maken, in Wie Hij Zich volkomen uitdrukt. Waar we buigen voor het beeld van God, vereren we niet het icoon, maar de onzienlijke God die Hij representeert. Paulus schrijft in Fillipi 2:

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Alle knie zal buigen “in de naam van Jezus” en alle tong zal belijden dat Hij Heer is. Maar is dat tot eer van Hemzelf? Nee, luister naar Paulus’ toevoeging: “… tot eer van God de Vader”. GOD was het die Jezus uitermate verhoogde. GOD was het die Hem de naam boven alle naam gaf. Het is daarom tot eer van God, de Vader, wanneer elk creatuur de naam van JEZUS van harte zal erkennen. De naam die betekent: JAHWEH is Redder!
Geheel in overeenstemming daarmee, eindigt Judas zijn brief met deze lofprijzing:

DE ENIGE GOD, onze Redder, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor de gehele aeon, en nu en tot in alle aeonen! Amen.
Judas: 25

 

Delen: