GoedBericht.nl logo
English Blog

toch reïncarnatie?

20-01-2017 - Geplaatst door Andre Piet

N.a.v.  de voorgaande blog ontving ik nog een aanvullende reactie.

Er zijn meer bijbelteksten die lijken te gaan over reïncarnatie. Hoe kijk jij hier tegen aan?

Laten we ze eens stuk voor stuk nader beschouwen.

– Mattheüs 11:14 Jezus zegt dat Johannes de Doper Elia is die zou komen.
– Mattheüs 13:14-16 De Israëlieten denken dat Jezus Elia of één van de profeten is.

Johannes de Doper is Elia die komen zou. Dat lijkt duidelijk, maar het plaatje blijkt allerminst compleet. Want in Johannes 1 lezen we dat een delegatie vanuit Jeruzalem naar Johannes de Doper toe komt en hem de vraag voorlegt of hij Elia is (Joh.1:21)? En dan antwoordt hij beslist:

Ik ben het niet.

Op het eerste gezicht lijkt dat een knots van een tegenstrijdigheid met wat Jezus zei. Toch is dat is slechts schijn. Wanneer de engel aan Zacharias in de tempel verschijnt en de geboorte aankondigt van Johannes, dan zegt deze het volgende (Lucas 1):

17 En hij (=Johannes) zal voor zijn (=Gods) aangezicht uitgaan in geest en kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden.

Johannes de Doper is de Elia die komen zou. Alleen niet letterlijk in persoon, maar “in geest en kracht van Elia”. Heel zijn optreden deed denken aan Elia. Zelfs qua uiterlijk. Karakteristiek voor Elia’s verschijning was zijn haren kleed en leren gordel (1Kon.1:8). En precies zo trad ook Johannes de Doper op (Mar.1:6).

– Zacharia 12:10 / Openbaring 1:7 Ook zij die hem doorstoken hebben zullen Jezus zien. Dit lijkt mij te gaan over de generatie die leefde ten tijde dat Jezus hier op aarde was.

Wanneer we de woorden “ook zij” individueel zouden opvatten, dan is dit een argument. Maar dat lijkt me hier niet aan de orde. In de eerste plaats was het letterlijk gezien, slechts één Romeinse soldaat die Jezus doorstak. Maar omdat deze soldaat handelde namens “de inwoners van Jeruzalem” die Jezus aan de Romeinen hadden overgeleverd, wordt het Israël als natie aangerekend. Wanneer Jezus in de toekomst zal verschijnen op de Olijfberg bij Jeruzalem zal deze zelfde natie hem opnieuw zien. Heel andere individuen, maar hetzelfde volk.

– Ik heb begrepen dat Israël in de 4e aioon zal regeren over de aarde en dat alle volken zullen optrekken naar Jeruzalem om Gods woord te leren kennen. Het lijkt mij logisch dat iedereen die tijdens de 2e/3e aioon heeft geleefd dmv reïncarnatie weer op aarde zal leven. Iedereen zal dan de waarheid leren kennen.

De vooronderstelling in deze vraag is dat alle mensen die ooit geleefd hebben de komende aion zullen meemaken. Maar waarop is dat gebaseerd? Op het gegeven dat alle volkeren straks Gods woord zullen leren kennen? Maar betekent “alle volkeren” niet heel iets anders, dan alle mensen die ooit tot die volkeren hebben behoord? Alle volkeren betekent gewoon: alle dan levende volkeren. Ik zie geen enkele noodzaak om hier aan reïncarnatie te denken.

– We worden gevormd als klei in de handen van de pottenbakker. Iemand die geaborteerd wordt of heel jong sterft kan in dat leven niet of nauwelijks gevormd worden hier op aarde. Diegene kan wel gevormd worden in een volgend leven als er sprake is van reïncarnatie.

Dit is een redenering, geen Schriftuurlijk gegeven. Iemand die als baby sterft is nog nauwelijks gevormd, dat is waar. Maar is reïncarnatie de enige manier om in een volgend leven gevormd te worden? De Bijbel spreekt over een volgend leven, maar altijd in relatie tot opstanding. Zo zegt Openbaring 20:4 waar gesproken wordt over het Millennium waarin satan zal zijn gebonden:

De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.

De doden bij de aanvang van de duizend jaren, reïncarneren dus niet, maar wachten in het graf tot de opstanding ná de duizend jaren. In die tussentijd zijn zij dood. En bij de “grote witte troon” zullen ze opstaan. Openbaring 20:12:

En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend…

Alle (overige) doden zullen voor deze troon staan. D.w.z. allen die gestorven zijn. Inclusief de kleinen. Ook zullen worden gericht. Zullen zij in het bijzonder ook niet nog heel veel moeten leren? En zou dat ook niet één van de redenen waarom boeken (Gr. biblia!) opengaan? Geen plaats waar een mens zo onderwijzend gevormd zal worden, als juist daar bij de grote witte troon!

Samenvattend zie ik in geen van de bovengenoemde redenen, een solide Bijbels motief om te denken aan reïncarnatie. Het idee van reïncarnatie is een verbastering van de Bijbelse leer van wedergeboorte en opstanding. Evenals trouwens de leer van de onsterfelijke ziel. De hoop voor doden is geen reïncarnatie maar enkel opstanding.

engels

Delen: