GoedBericht.nl logo
English Blog

theologika

15-02-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Nee, in de ‘van Dale’ zult u bovenstaand woord niet aantreffen. Vermoedelijk heb ik het woord zelf uitgevonden. Het woord stond in de titel van de laatste Bijbelavond (’theologie of theologika?’) en het idee was ontleend aan Romeinen 1 vers 21. Onder theologie versta ik alles wat door ‘geleerde’ mensen gezegd en geschreven wordt over God. Door de imam, rabbijn, pastoor, dominee, etc. Van orthodox tot vrijzinnig. Zij allen spreken op de één of andere wijze over God.

Onder theologika versta ik (met Romeinen 1 in gedachten) twee dingen.
In de eerste plaats is het logisch dat God er is. Elk mens met verstand wordt geacht dit te weten. Want hoewel God niet gezien wordt, wordt het feit dat Hij er is, wel degelijk uit Zijn werken (lett. Zijn vakmanschap), met het verstand doorzien (Rom.1:20). De fenomenale intelligentie waarmee alle creaties ontworpen zijn, getuigen van een nog zoveel intelligentere Schepper. Wie dat niet wil weten, die, ach … komt er vanzelf wel een keer achter.

In de tweede plaats is het logisch dat God GOD is. Het klinkt als een open deur intrappen, maar hier zit ‘m nu juist clou. Waar God geen GOD is, daar zijn alle redeneringen bij voorbaat gedoemd te eindigen in… onzin. Zie daar in een notedop het debacle van ‘de’ theologie. Men heeft het wel over God, maar die God is geen GOD. D.w.z. Hij beschikt niet écht over alles (> vrije wil), bij Hem ging in het verleden van alles mis (> zondeval) en Hij blijkt ook niet in staat om alles tot een goed einde te brengen (> hel en verdoemenis). Zo iemand mag dan wel God heten, maar is geen GOD. Vanuit de taal van het Nieuwe Testament is God (theos = plaatser) Degene die alle dingen op Zijn plaats zet. Bij Wie niets mis gaat, omdat Hij over alles beschikt. Een God die werkelijk almachtig is en alwetend en “wat Zijn liefde wil bewerken, niet ontzegd wordt door Zijn vermogen”. Waar God geen GOD is, is elke theologie volkomen waardeloos. En het wordt duister in het onverstandig hart, zo voegt de apostel er nog aan toe. Daar wordt de mens namelijk een (ver)doemdenker.

Hoe anders is het in de theologika, waar geldt: God = GOD! Daar wordt het denkwerk effectief, omdat het uitgaat van de enig ware premisse (vooronderstelling). Daar is niets onmogelijk, want “zou voor de HERE soms iets te wonderlijk zijn?”. Daar is vrede, want er gaat niets mis. Alles (goed en kwaad) verloopt immers minutieus volgens Zijn plan. Daar is hoop en vreugde omdat God alles en iedereen zal brengen, waar Zijn hart het wil hebben. Zonder één uitzondering.

Geloof het en neem het ter harte: God = GOD.
En… zegt het voort!

Delen: