GoedBericht.nl logo
English Blog

Tarsis en Jafo

07-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

En hij bad tot de HERE en zeide: Ach, HERE , heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad.
Jona 4:2

Tarsis & Tarsus
Wanneer het gevreesde onheil toch niet over Ninevé komt, wordt Jona zeer boos op God. Hij wist dit van te voren al, vertelt hij en hij had dit zelfs al gezegd toen hij nog in Israël was. Het werd de reden van zijn vlucht naar Tarsis. Dit Tarsis is niet de plaats waar Paulus vandaan kwam in zuid-Turkije, maar een havenstad bij Gibraltar in Spanje. Maar ook al is dit Tarsis niet Paulus’ geboorteplaats, door de gelijkluidendheid van de naam worden we er wel aan herinnerd. En hoe opmerkelijk is de parallel! Jona wilde geen profeet van de volken zijn omdat hij wist dat zijn GOD “genadig en barmhartig” is. Dáárom ging hij naar Tarsis! En laat uitgerekend uit Tarsus nu de man man komen, die aan de natiën de boodschap zou gaan prediken van GODS genade die Zich reddend ontfermt over alle mensen!

Jafo – Jaffa – Joppe
We lezen in Jona 1:3 dat Jona naar Tarsis ging via de havenplaats Jafo. Jafo betekent ‘mooi’. Het is de naam die we in het Nieuwe Testament tegenkomen als Joppe. Dat is de plaats nabij Caesarea, waar de deur openging naar de natiën (Hand.10:23,24). Of zal ik zeggen: waar de poort openging? Want dat is nog toepasselijker. We hebben het immers over havenplaatsen. In andere talen heet dat: le port, porto, puerto, enz. Een plaats van waaruit men naar zee gaat (en vice versa). Waarbij de zee symbool staat voor de natiën, de volkenzee. Caesarea was ook de plaats waar Paulus van Tarsus twee jaar (!) gevangen heeft gezeten en scheep ging naar Rome (Hand.24:27; 25:4). De locaties staan direct in verband met “de huishouding van de genade Gods” onder de natiën, waarvan Paulus de huismeester is (Ef.3:1,2).
Tarsis en Jafo in de geschiedenis van Jona, verwijzen er naar. Is dat niet mooi?

Delen: