GoedBericht.nl logo
English Blog

spanningsveld of kortsluiting?

06-02-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Vorige week zaterdag zond de EO-radio een debat uit, tussen Wim Hoogendijk (van Stichting Inperspectief) en prof.dr.J.Hoek (een voorman van de Geref. Bond). Het gesprek vond plaats o.l.v. Andries Knevel en ging over de vraag: ‘is de hel eeuwig?’ Op de website van de EO is het programma na te beluisteren. Het is natuurlijk een goede zaak dat de EO eindelijk eens aandacht besteedt aan zo’n met recht, brandende vraag. Jammer alleen dat de Bijbel niet écht open ging en er kennelijk niet eens een exemplaar in de studio beschikbaar was…

hel of Gehenna?
In de vraagstelling (is de hel eeuwig?) zat trouwens een kanjer van een misplaatste theologische vooronderstelling. De Schrift kent namelijk geen ‘hel’. Ze spreekt van Gehenna, wat een plaatsnaam is. In dit geval de beruchte verbrandingsplaats bij Jeruzalem. Wie van Gehenna, dat is het dal van Hinnom, een ‘hel’ maakt, is wellicht respectabel aan het theologiseren (i.c. mythologiseren) maar doet in geen geval de Schrift recht.

paradox
Naast de ‘hel’ ging het in dit gesprek vooral over ‘eeuwigheid’. Wederom een theologisch beladen begrip  omdat daaraan de gedachte van eindeloosheid is gekoppeld. Ten onrechte. Want in de Schrift is sprake van “aionen”, d.w.z. wereldtijdperken die zowel een begin (“vóór de aionische tijden”) als een einde (“de voleinding der aionen”) hebben. De Bijbel spreekt van “de tegenwoordige aion”, “de toekomende aionen” en “de voleinding der aionen”. Wie het oordeel van “de toekomende aionen” een ‘eeuwigheid’ (=eindeloos) laat duren, is onmogelijk nog in staat de apostel Paulus te begrijpen waar deze spreekt over de redding, rechtvaardiging en levendmaking van heel de mensheid. De professor ‘loste dat op’ door te spreken van “twee lijnen” in de Bijbel die “als een paradox” voor ons mensen, onmogelijk zijn “te systematiseren”. Hij riep op “dit spanningsveld te laten staan”. Maar dit is geen spanningsveld, het is pure kortsluiting! Wat Hoek “spanningsveld” noemt, moet het spreken met dubbele tong camoufleren. Waar het pastoraal al te dichtbij komt worden mensen getroost met “God is groter dan onze geloofsleer” (!!, zie HIER) maar vanaf de kansel en in het onderwijs worden mensen tegelijkertijd bang gemaakt met een eindeloze hel.

Matteüs 25:46
De heer Hoek betoogde dat waar Matteüs 25:46 in één adem spreekt van het “het eeuwige leven” en “de eeuwige straf”, het niet aangaat het ene eindeloos en het andere tijdelijk te laten duren. Daarin heeft hij helemaal gelijk. Wat hem echter ontgaat is dat “het eeuw-ige leven” ook helemaal niet eindeloos is. Het eeuw-ige leven is het leven van de toekomende eeuw (zie b.v. Lucas 18:30). Het Messiaanse Vrederijk. Terecht wees Hoogendijk er op dat Jezus tijdens zijn bediening op aarde slechts gezonden was tot “het huis van Israël” (Mat.15:24) en predikte dat wat de profeten hadden aangekondigd, binnen handbereik lag. “Bekeer u, want het Koninkrijk is nabij gekomen”. Wie dat niet deed, zou omkomen. Verloren gaan en de toekomende eeuw niet beërven. “Het eeuw-ige leven” en “de eeuw-ige straf” houden verband met het leven en de straf gedurende de toekomende aion waarin Christus zal heersen. Christus zal heersen “tot in de aionen der aionen” en niet “tot in alle eeuwigheden” zoals vertalingen ten onrechte weergeven (b.v. Openb.11:15). Christus zal heersen totdat Hij de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan. Daarna zal God worden “alles in allen” (1Kor.15:22-28).

Wie niet onderkent dat de aionen een begin en einde hebben, wordt geblokkeerd het machtige Goede Bericht te verstaan dat de apostel Paulus allerwege mocht herauten. Het Evangelie van de levende GOD die de Redder van alle mensen is! (1Tim.4:9-11)  

Delen: