GoedBericht.nl logo
English Blog

Slaapt God?

03-12-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Van iemand ontving ik een mail, waarin o.a. het volgende stond.

Hallo André,Ik had wel behoefte aan een opbouwende preek en heb geluisterd naar “op de dorsvloer”. Ik ben niet teleurgesteld, ik ben opgebouwd, maar ik heb wel een vraagje. Je zei zo tussen neus en lippen door, dat God slaapt t.o.v. de wereld. Met deze visie heb ik wat moeite en het lijkt mij ook in strijd met je verdere bijbelstudievisie.
(…)
Nu hebben we in Nederland de situatie dat zomaar een jongetje van 8 is vermoord. Ik weet niet of de ouders gelovig zijn, maar laten we even aannemen van niet. Slaapt God t.o.v. hen?? Of heeft God ook met die levens een plan, waarin alle dingen medewerken ten goede (hoewel zo’n situatie natuurlijk wel erg moeilijk te vatten is, maar toch, zo machtig is God volgens mij.) en zij uiteindelijk met God verzoend zullen zijn. Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is of misschien heb ik je verkeerd begrepen hierover. 
Groeten van …

Tot zover.
De vraag is me geheel duidelijk. Het kan zijn dat ik me in de toespraak onduidelijk heb uitgedrukt. Geen punt, dat geeft me dan nu de gelegenheid om één en ander wat nader toe te lichten.

In mijn toespraak refereerde ik aan de figuur van Boaz die, voorafgaand aan de lossing van het verloren erfdeel, op de dorsvloer ging wannen en slapen. Ik betrok dat op de Heer die, aan de vooravond van Israëls verlossing, ook Zijn volk zal wannen. D.w.z. het kaf van het koren zal scheiden. Primair heeft dit betrekking op het volk Israël in de eindtijd, maar het is net zo goed van toepassing is op de wat de Heer vandaag aan de Gemeente doet. Hij werpt ons omhoog en terwijl we opwaarts gericht worden, is het de Geest (>wind) die het kaf van het oude leven, wegwaait. Dat is de actieve bemoeienis van de Heer met ons leven.

Met de wereld bemoeit de Heer Zich daarentegen op dit moment niet. Althans, niet actief. De voorbeelden die hierboven gegeven worden over wat er in de wereld allemaal speelt, bevestigen dit alleen maar. De Heer grijpt niet in en laat kennelijk alle ellende en onrecht maar begaan. Elke nieuwe krant-editie is daar weer een getuige van. Niet zonder reden zong Margriet Eshuijs “God is asleep“. En dat is Bijbelser dan ze vermoedelijk zelf zal weten.
Een paar voorbeelden.

Psalm 7:6
Sta op, HERE, in uw toorn, verhef U tegen de woede van hen die mij benauwen, WAAK OP tot mijn hulp, Gij, die het recht verordent.

Psalm 35:23
WAAK OP en ONTWAAK voor mijn recht, voor mijn rechtsgeding, o mijn God en mijn HERE.

Psalm 44:23
WAAK OP! Waarom slaapt Gij, HERE? ONTWAAK! …

Jesaja 51:9
WAAK OP, WAAK OP, bekleed u met sterkte, gij arm des HEREN! WAAK OP als in de dagen van ouds…

De tijd is aanstaande dat bovenstaande (profetische) woorden, in vervulling zullen gaan. De Heer zal ontwaken, opstaan uit Zijn slaap en onmiskenbaar gaan optreden in deze wereld en recht verschaffen. Tot aan die tijd heeft Hij geen directe, actieve bemoeienis met deze wereld.

Het bovenstaande doet echter niets af van de eveneens Bijbelse waarheid, dat God (achter de schermen) alles volmaakt onder controle heeft. Hij is de God die, zoals Paulus op de Areopagus verkondigde, …

“aan ALLEN leven en adem en ALLES geeft…. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij”.
Hand.17:25,28

NIETS gaat dus, Goddank, buiten Hem om. Dat God slaapt betekent dus uitdrukkelijk niet, dat Hij geen weet zou hebben van wat in de wereld plaatsvindt of dat het buiten Zijn capaciteit of controle zou vallen.

Samengevat:
Dat God slaapt is een metafoor. Zoals het ook een metafoor is dat God b.v. wandelt of dat Zijn arm niet te kort is. Dat Gods slaapt is een metafoor voor het feit dat Hij niet ingrijpt. Zoals Zijn ontwaken in de toekomst juist staat voor het feit dat Hij wél zal ingrijpen.
Maar of Hij nu ingrijpt of niet, alles verloopt, hoe dan ook, volmaakt “naar de raad van Zijn wil” (Ef.1:11).
En dat is een héél rustgevende gedachte…

Delen: