GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 8:28 – geroepenen naar zijn voornemen

28-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

….voor degenen die naar [zijn] voornemen geroepenen zijn.

Paulus stelt in zijn brieven zichzelf meermalen voor als “geroepene” (Rom.1:1; 1Kor.1:1). Trefzeker, want het geeft precies aan hoe het bij hem allemaal begonnen is. Hij was op weg naar Damascus om de sekte van de Nazareners te vervolgen, maar hij werd midden op de dag vanuit de hemel geroepen: “Saul, Saul, wat vervolg je mij?”. Die roepstem veranderde alles in zijn leven.

Maar ook zijn medegelovigen noemt Paulus graag “geroepenen”. Niet iedereen die het Evangelie heeft gehoord is een geroepene. Beslist niet. In 1Korinthe 1:23 schrijft Paulus dat de gepredikte Christus voor Joden een valstrik is en voor de natiën een dwaasheid, maar voor geroepenen (ongeacht Jood of Griek), is Christus de kracht en wijsheid Gods (:24). “Geroepenen” zijn dus mensen die de roep van het gepredikte Woord hebben verstaan. Die in het hart zijn aangesproken en dus geloven.

“Geroepenen” vormen een selecte, bevoorrechte groep. Ze hebben het niet aan zichzelf te danken dat ze daartoe behoren. Het is naar Gods voornemen. In Efeze 1:11 schrijft Paulus dat we tevoren bestemd zijn (predestinatie), naar Gods voornemen. GOD werkt immers “in alles naar de raad van zijn wil”. Want in Gods plan is niemand uitgesloten!

Delen: