GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas 1:3 – geen vroom verhaal

07-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… schijnt het ook mij goed, na alles van meet aan nauwkeurig op de voet gevolgd te hebben, dit vervolgens aan u te schrijven, hoogedele Theofilus, opdat u omtrent de woorden waarmee u werd onderricht, de zekerheid zou beseffen.

Voor Lucas was het schrijven van zijn tweedelig boek geen literaire bezigheid. Hij beoogde geen mooi verhaal te vertellen of Theofilus vroom te inspireren. Slechts één ding deed ter zake: de waarheid. Theofilus zou beseffen hoe volstrekt zeker de zaken zijn, omtrent de zaken waarin hij was onderricht. Daarom heeft Lucas voorafgaand aan het schrijven van zijn boek, grondig feitenonderzoek gedaan.

Verder dan alle andere schrijvers gaat Lucas terug in de tijd, tot zelfs vóór de geboorte van Johannes de Doper. Alles heeft hij op de voet gevolgd en nagegaan. Vandaar de vele verwijzingen naar met naam en toenaam genoemde plaatsen, tijdstippen, historische personen en gebeurtenissen. Zonder zelf tot de ooggetuigen te behoren heeft hij hen uitgebreid geraadpleegd. Hij heeft interviews afgenomen van b.v. Maria, Jezus’ broers en enkelen van de ‘de twaalf’, enzovoort. Lucas heeft aantekeningen gemaakt en aan de hand daarvan alles zorgvuldig opgetekend. Dat is het ‘Nieuwe Testament’: geen vroom verhaal of knap verdichtsel maar absoluut betrouwbare historie!

Delen: