GoedBericht.nl logo
English Blog

ranking the stars

04-06-2013 - Geplaatst door Andre Piet

index_2

De onderstaande vraag kreeg ik via de mail voorgelegd:

Broeder Andre Piet,

Ik heb een vraag aan u:
Binnen de Alverzoeningleer is er sprake van dat iedereen behouden zal worden maar is er een bijbels onderbouwd verschil (positie in de hemel etc.) tussen iemand die tijdens zijn leven Jezus Christus  als zijn verlosser heeft aangenomen of dat iemand uiteindelijk zijn knie zal buigen?

Graag zie ik uw antwoord tegemoet,

Groet,
….

Een belangrijke vraag: als allen gered worden, wat is dan het verschil tussen degenen die nu Jezus Christus erkennen en zij die dat uiteindelijk zullen doen?

het meest

Inderdaad, “de levende God is een Redder van alle mensen”, schrijft Paulus in 1Tim.4:10. Maar dat is niet de hele zin. De zin sluit af met: “in het bijzonder van de gelovigen”. D.w.z. God is een redder van alle mensen maar het meest van hen die geloven. Zij die geloven hebben nu reeds deel aan de redding. Ze zijn nu al gered uit de duisternis waar de wereld zich thans in bevindt (Kol.1:13) en wanneer de Zoon van God eenmaal uit de hemel zal terugkeren, zullen ze gered worden van “de toekomende toorn”  (1Thes.1:10). Zij hebben deel gekregen aan een “eeuw-ig heil” (Hebr.5:9), letterlijk een: aeonische redding, d.w.z. een redding voor de aeonen. Kortom: gelovigen ontvangen niet alleen veel eerder redding, maar ook veel meer redding dan degenen die bij “de voleinding der aeonen” gered zullen worden.

uitverkoren

Zij die hun knieën nu buigen en van harte belijden dat Jezus Heer is, zijn uitverkorenen en eerstelingen. Uitverkoren wil zeggen: tevoren uitgekozen voor een bepaalde taak en bestemming. Uitverkiezing is in de Schrift nooit met uitsluiting van anderen maar ten dienste van anderen. God koos Abraham uit, niet omdat de rest van mensheid Hem niet interesseerde maar juist opdat via hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. En dat is vandaag niet anders. Gelovigen zijn uitverkoren “tot lof (lett. applaus) van de heerlijkheid van zijn genade” (Ef.1:4-6).

eerstelingen

Gelovigen zijn behalve uitverkorenen, ook eerstelingen (2Thes.2:13). Eerstelingen namelijk van de grote oogst die zal volgen. Bedenk daarbij dat in de Bijbel eerstelingen en eerstgeborenen per definitie de hoogste bestemming hebben. De eerstelingen van de oogst werden aan God geofferd (Ex.23:19) en van het eerstegeborene zegt God: het is van Mij (Ex.13:2). De ekklesia (=een uitroepsel) die God zich vandaag vormt deelt in de positie van Christus, als Hoofd en Lichaam. Ze zijn een “ekklesia van eerstgeborenen” (Hebr.12:23) en zullen in de komende aeonen op het hoogste niveau (in de hemelse gewesten) de overweldigende rijkdom van Gods genade gaan tonen (Ef.2:6,7)! Degenen die sterven in ongeloof hebben aan deze heerlijkheid geen deel.

rangorde

Wanneer Paulus in 1Kor.15:22 schrijft dat zoals in Adam allen sterven, in Christus allen zullen worden levendgemaakt, dan voegt hij er aan toe: “maar ieder in zijn eigen rangorde“. De term “rangorde” die hij bezigt is een militaire term. Zoals een leger rangen en standen kent, zo is dat ook het geval bij de levendmaking. Christus is de eersteling en daarna volgen zij die van Christus zijn in zijn parousia. Pas bij het einde, wanneer Christus als laatste regeringsdaad de dood teniet doet, volgt de rest van de mensheid. Dan en niet eerder zal God worden “alles in allen” (1Kor.15:22-28).

God heeft een machtig bestemmingsplan voor al zijn schepselen. Maar de hoogste ranking is voor hen die het gegeven is (!)  Hem te geloven. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade!

Reageer op Facebook

Delen: