GoedBericht.nl logo

16. Is Elia nooit gestorven?

Er is een belangrijke aanwijzing dat Elia net als Henoch is overgezet en weer is terug gekeerd op aarde. Ga maar na: Elia’s ten hemelopneming vond plaats toen Josafat regeerde over Juda (2Koningen 3:11,12). Als diens zoon Joram later koning wordt in zijn plaats (2Kronieken 21:1) ontvangt deze een brief:

Toen kwam er een schrijven tot hem VAN DE PROFEET ELIA, dat luidde: Zo zegt de HERE, de God van uw vader David: omdat gij niet gewandeld hebt in de wegen van uw vader Josafat en ….
2Kronieken 21:12

Conclusie: Elia is kennelijk verplaatst naar een oord elders op aarde (waar we verder niets van weten) en heeft van daaruit jaren later een brief geschreven aan koning Joram.

Jezus’ expliciete statement dat niemand ten hemel is gevaren dan ALLEEN de Zoon des Mensen, blijft dus overeind staan. En ook die van Paulus: “de dood is doorgegaan tot ALLE mensen” (Romeinen 5:12). Ook tot Elia.

Delen: