GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus & de Canal Parade

04-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Vandaag vindt in Amsterdam het jaarlijkse feest plaats waarin men trots de acceptatie van homoseks viert. Met dedain wordt neergekeken op het nog recente verleden waarin homoseks absoluut not-done was. Zoals dat in grote delen van de wereld trouwens nog steeds het geval is. ‘Maar die zijn nog niet zo ver als wij’. Men noemt dat ‘pride’ maar ik zou zeggen: hoogmoed. Men is wellicht verder… van huis.

In 1Timotheüs 1 beschrijft Paulus allerlei mensen die met hun gedrag ingaan tegen “het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God” dat aan hem was toevertrouwd. Hij schrijft:

… voor hoereerders, voor mannen-liggers, voor mensenhandelaars, voor leugenaars, voor meineedplegers en al wat anders de gezonde leer tegenstaat, in overeenstemming met het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij werd toevertrouwd.

Let op: hier is sprake van allerlei mensen die bepaalde dingen doen. Van ‘oriëntatie’ of een verlangen naar zulke dingen is geen sprake. Het speelt geen rol. Zo kent het Grieks van het Nieuwe Testament niet eens een woord voor ‘homofilie’: zich seksueel aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht. De Schrift zegt daar niets over; positief noch negatief. Een mens is mannelijk of vrouwelijk: dát definieert (objectief!) de seksuele identiteit. Niet hoe je dat eventueel voelt of beleeft.

mannen-liggers

In het bovenstaande citaat is sprake van ‘hoereerders’, in het Grieks heet dat ‘pornos’: dat zijn mannen die seksuele gemeenschap hebben met een ander dan de eigen vrouw (1Kor.6:16; 7:2). Het gaat niet om een innerlijke oriëntatie maar om een concrete daad. Dat geldt ook voor het woord ‘mannen-liggers’. Ook dat beschrijft een daad. In het Grieks staat hier: arsenokoites. Het eerste deel van het woord betekent ‘mannelijk’ en het tweede deel (‘koites’) is afgeleid van ‘liggen’. Ons woord ‘coïtus’ (geslachtsgemeenschap) herkennen we er direct in. Het gaat dus om jongens of mannen die bij mannen liggen (d.w.z. gemeenschap hebben). In de Grieks-Romeinse wereld van Paulus’ dagen was deze praktijk zeer wijdverbreid. Een modern fenomeen is het dus allerminst. Paulus plaatst het in dezelfde categorie als hoereerders, mensenhandelaars, leugenaars en meineedplegers. Dat doet hij hier, evenals in 1Korinthe 6:9, 10:

Of weten jullie niet dat onrechtvaardigen geen lotbezit in Gods Koninkrijk ontvangen? Dwaalt niet, hoereerders, noch afgodendienaars, noch echtbrekers, noch schandknapen, noch mannen-liggers, noch dieven, noch oplichters, of dronkaards, of lasteraars of rovers zullen lotbezit ontvangen in Gods Koninkrijk.

Christus’ heerschappij en daarna

Het Koninkrijk van God verwijst naar de tijd (de toekomende aeonen) waarin Christus zal heersen, samen met degenen die daartoe nu worden geroepen. Want dat is de ‘ekklesia’ – lett. het ‘uitroepsel’, bestemd om met hem te regeren. Lang niet iedereen zal daaraan deel hebben. Pas aan het einde van Christus’ heerschappij, wanneer hij de dood als laatste vijand zal teniet doen, zullen ook de overigen worden levend gemaakt. Waarna Christus het Koninkrijk zal overdragen aan GOD de Vader die dan zal worden “alles in allen” (1Kor.15:22-28). “Allen”, d.w.z. alle mensen die in Adam stervelingen zijn (1Kor.15:22). Dus ook degenen die geen deel hadden in het Koninkrijk dat daaraan vooraf ging. Geen mens is hiervan uitgesloten.

goed bericht & gezonde leer

Paulus heeft een geweldig goed bericht voor alle mensen! Want GOD is niet alleen de Schepper en Rechter maar ook de Redder van alle mensen! Want dat wil Hij (1Tim.2:4) en dus is Hij dat ook (1Tim.4:10). Dat is “het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige GOD”. Hij is gelukkig want alles wat Hij wil, dat zal Hij bereiken; het gelukt Hem! Dat is “het goede bericht”, het Evangelie. Maar laat niemand daaruit de conclusie trekken dat alles wat mensen doen, daarmee wordt goed gepraat. Liegen, echtbreken, lasteren, hoereren, homoseks (mannen-liggen), enzovoort, gaat in tegen de gezonde leer, zoals Paulus dit onderwees. Zulke praktijken hebben uitdrukkelijk geen deel in het Koninkrijk van Christus (zie ook Efeze 5:5).

Uiteraard is voor zulk onderwijs geen plaats in de Canal Parade.
Boot gemist…

Delen: