GoedBericht.nl logo
English Blog

oordelend of moreel kwaad?

07-07-2006 - Geplaatst door Andre Piet

Een duidelijker statement over de oorsprong van het kwaad, dan die we vinden in Jesaja 45:7, is nauwelijks denkbaar. Het is de HERE Zelf die daar verklaart de Schepper van het kwaad te zijn. Nu werd deze week op het forum echter meermalen tegengeworpen, dat dit uitsluitend oordelend kwaad zou betreffen en geen moreel kwaad. Men bedoelt daar mee te zeggen: God doet een zondaar kwaad aan als oordeel. Hij zendt b.v. ziekte, oorlog of dood. Maar God creëert geen moreel kwaad, Hij heeft geen hand in zonden. Aldus de redenering waarin een onderscheid wordt gemaakt, dat we in de Schrift niet tegenkomen. De volgende redenen maken dit duidelijk.

1. Job wordt in de Schrift neergezet als een rechtvaardig man. Niettemin trof het kwaad hem. Al zijn bezittingen werden verwoest, zijn kinderen werden hem ontnomen en ten slotte krijgt hij een vreselijke ziekte. Job ontving dit kwaad echter uitdrukkelijk uit de hand van God (en zondigde daarmee niet met zijn lippen! – 2:10). Ook al trof dit kwaad hem middels Gods tegenstander, Job wist dat zowel goed als kwaad in Gods hand zijn. Volgens Jobs vrienden was het oordelend kwaad dat Job trof. Maar geen van hen sprak daarmee recht van God (Job 42:7).
Kortom: Job ontving kwaad van God maar het was geen oordelend kwaad.

2. Achter moreel kwaad van mensen (zonden) ontbreekt nimmer Gods sturende hand. Toen Jozef werd verkocht naar Egypte begingen zijn broers een opeenstapeling van zonden. Tegen God, tegen Jozef en tegen hun vader, die gedurende vele jaren ontroostbaar was wegens het verlies van zijn zoon. De schuld van de broers was zeer groot. Niettemin meldde Jozef later onder tranen dat het niet zij waren geweest die hem naar Egypte hadden gebracht, maar God Zelf (Gen.45:8). Wat zonde en schuld was voor de broers, bleek achter de schermen Goddelijke besturing.
Kortom: ‘moreel kwaad’ onder Goddelijke regie.

3. God heeft allen (= de mensheid) onder de ongehoorzaamheid besloten (Rom.11:32). De eerste keer dat dit woord (besloten) wordt gebruikt (Luc.5:6) gaat het over een menigte vissen die in een net opgesloten zitten. Geen ontkomen aan. Welnu, het is God die de mensheid onder de ongehoorzaamheid heeft besloten. Eerder in de Romeinen-brief had Paulus al vastgesteld dat Adam’s nakomelingen “tot zondaars gesteld” zijn (lett. neergezet; Rom.5:19). In beide teksten zien we ook dat dit geen doel in zich is maar de noodzakelijke weg naar het doel. God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten “om Zich over allen te ontfermen”. Dito in Rom.5:19 waar we lezen dat God de mensheid “tot zondaren gesteld” heeft, om eveneens volkomen soeverein, heel Adams nageslacht tot rechtvaardigen te stellen. U en ik zijn zondaren, niet omdat we daarvoor gekozen hebben maar omdat we daartoe door God besloten en gesteld zijn.

4. Met de genocide in Egypte stapelde Farao een grote schuld op zich. Zonder twijfel. Farao weerstond Gods wil (“laat Mijn volk gaan”) keer op keer. Toen Egypte met vreselijke plagen onder zware druk kwam te staan, dreigde Farao daaronder ten slotte te bezwijken. Eindelijk Gods doel bereikt… Mis! God “versterkte” (in het Grieks: verhardde) juist Farao’s hart, zodat Farao ‘nee’ bleef zeggen. Waarom? Omdat God alleen door oppositie (moreel kwaad) Zijn kracht kon demonstreren (Rom.9:17). Farao weerstond wel Gods wil, maar juist niet Gods RAAD (Rom.9:19 ‘wil’ moet zijn ‘raad’, zie Ef.1:11). Waarmee gezegd is dat ook de meest huiveringwekkende zonde naar Gods raad en planning is. Het meest ultieme voorbeeld daarvan is uiteraard het kruis van Golgotha (Hand.2:23)

5. In Psalm 105:25 lezen we:

“Hij (= de HERE God) veranderde hun (= Egyptenaren) harten, zodat zij zijn volk (= Israël) haatten en listig handelden tegen zijn knechten.”

De HERE Zelf was de sturende hand achter het vreselijke antisemitisme in Egypte. Dat beweer ik niet, dat staat zwart op wit in dit Psalmvers. De Egyptenaren maakten zich schuldig aan haat jegens Gods volk maar God blijkt de Regisseur achter dit alles te zijn.

God staat niet alleen aan het begin en het einde van de geschiedenis. De geschiedenis zelf is His Story. Hij heeft alle touwtjes in handen (inderdaad, als ware Hij een …)

“Want UIT Hem (> het begin) en
DOOR Hem (> het proces) en
TOT Hem (> het einde) zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen!”
Rom.11:36

Delen: