GoedBericht.nl logo
English Blog

ontspoorde christologie

22-01-2014 - Geplaatst door Andre Piet

In de onderstaande video beveelt Dr. Willem Ouweneel het tweede deel aan van zijn Dogmatische Reeks: de Christus van God. Een mooie titel, direct ontleend aan Lucas 9:20. Beluister hoe hij in het onderstaande fragment (ruim een minuut) zijn uitgangspunt formuleert.

[embedplusvideo height=”225″ width=”400″ editlink=”http://bit.ly/1mrvFmm” standard=”http://www.youtube.com/v/el8uYWjpDPA?fs=1&start=18″ vars=”ytid=el8uYWjpDPA&width=560&height=315&start=74&stop=149&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6917″/]

Ouweneel probeert zich te houden aan de traditionele opvatting. Het is een op voorhand valse start. Hier ontspoort hij. Was het niet Jezus zelf die verklaarde dat juist traditie het Woord van God ontkracht (Mat.15:6)? Ouweneel betoogt dat de oude kerk na eeuwen worsteling uiteindelijk tot het juiste zicht is gekomen. Paulus daarentegen waarschuwde Timotheüs dat men na zijn heengaan zich zou afkeren van de waarheid en de gezonde leer zelfs niet meer zou verdragen (2Tim.4:3,4). Dat is geen evoluerend inzicht maar een steeds verdere verwijdering van “de gezonde woorden” van de Schrift.

Ouweneel demonstreert deze verwijdering perfect als hij vervolgt met:

Over de Heer Jezus kun je niet praten zonder te spreken van de drie-eenheid…

Is dat niet ontstellend!? Paulus, Petrus en Johannes spraken en schreven over de Heer Jezus Christus zonder ooit de drie-eenheid te noemen! Ze kenden het begrip niet. Omdat het juiste zicht nog eeuwen op zich zou laten wachten???

Ouweneel geeft toe dat het begrip drie-eenheid problematisch is, vooral in relatie tot joden en moslims. Inderdaad een probleem van de eerste orde! Voor elke jood is het vanzelfsprekend dat er maar één God, de Vader is (1Kor.8:6). Nota bene, Jezus zelf sprak zijn Vader aan als “de enige waarachtige God” (Joh.17:3; Mar.12:29-32). Het idee van een Goddelijke drie-eenheid is een volstrekt on-joods concept en evenals voor moslims zelfs een afgodisch denkbeeld.

Ouweneel vervolgt:

Wie is de Heer Jezus als het over de drie-eenheid gaat? Hij is de tweede persoon in de Godheid, God de Zoon…

Ouweneel probeert zich te houden aan de traditionele opvatting met als gevolg dat zijn spreken doorspekt is van “woorden van menselijke wijsheid” (1Kor.2:13). Drie-eenheid, tweede persoon in de Godheid, God de Zoon – het is stuk voor stuk terminologie die onbekend is in de Schrift. Zoek de frasen op in een concordantie en u zult niets aantreffen! Christologie is bij Ouweneel een opeenstapeling van problemen omdat hij z’n vertrouwen stelt op menselijke bedenksels en formuleringen i.p.v. op wat “er staat geschreven”. Dat maakt zijn christologie tot een dik boek. Hij vervolgt:

Waarmee je meteen op een tweede probleem komt. De eerste is Vader, Zoon en Heilige Geest, hoe verhouden die zich met elkaar? En het tweede probleem is: Christus, mens en God. Hoe verhouden zich het menselijke en Goddelijk tot elkaar, binnen zijn ene persoon?

Het begrip drie-eenheid roept automatisch het tweede probleem op: hoe kan Christus God en mens zijn? Waarbij elk antwoord op haar beurt weer de basis legt voor nieuwe problemen. Logisch, want het uitgangspunt deugt niet. Paulus kende noch het eerste, noch “het tweede probleem”. Hij hoefde het daarom ook niet op te lossen. Voor hem gold:

Want er is één God en één Middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus…
-1Tim.2:5-

Is dit simplistisch? Misschien – maar de waarheid is simpel, d.w.z. een-voudig: één God, één Middelaar, nl. de mens Christus Jezus. Is dit biblicistisch? Als u daaronder verstaat: zich uitsluitend beroepend op de Bijbel, dan is mijn antwoord volmondig: jazeker! Complex wordt dit alles door menselijke toevoegingen, bedenksels en constructies zoals deze bindend werden geformuleerd tijdens concilies in Nicea, Constantinopel en Chalcedon. Er is lef voor nodig om zich van deze belijdenisgeschriften te distantiëren omdat men zich daardoor buiten het officiële christendom plaatst. Ongenadig verklaren deze geschriften immers:

Wie derhalve behouden wil worden, moet deze overtuiging over de Drieëenheid hebben.
-geloofsbelijdenis van Athanasisus, art.26-

Inderdaad, men verdráágt de gezonde leer niet…

Reageer op Facebook

Delen: