GoedBericht.nl logo
English Blog

nooit was de Bijbel zó toegankelijk! (1)

01-11-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Dat we in een uitzonderlijke tijd leven, is een waarheid waar op deze website vaak gewezen wordt. Vooral als een profetisch gegeven. De termijn van deze aeon is hard bezig te verstrijken en veel ontwikkelingen in de laatste eeuw bevestigen dit naderend einde. In een tweetal blogs wil ik u bepalen bij het bijzondere feit dat de Bijbel nog nooit zo toegankelijk is geweest als in onze dagen. In deze blog wil ik de eerste reden daarvoor aanstippen: de scheiding van kerk en staat. 

godsdienst en politiek

Gedurende vele eeuwen was in grote delen van de wereld een diepgaande verwevenheid tussen ‘kerk’ en ‘staat’. Ongeacht over welke kerk we het hebben. In grote delen van Europa en Zuid-Amerika was dat de Rooms Katholieke kerk. In Engeland was het de Anglicaanse kerk en in het oosten waren daar de diverse oosters-orthodoxe kerken. En sinds de Reformatie hebben tal van protestantse landen ook hun eigen staatkerken, zoals in Nederland bijvoorbeeld de Nederlands Hervormde kerk. Nog steeds zien we in vele landen restanten van dit verleden waarbij religie en politiek in veel opzichten samenvielen. Zo is de Engelse vorst(in) officieel ook nu nog steeds hoofd van de Anglicaanse kerk.

kerk en staat

Sinds de tijd van ‘de (zogenoemde) Verlichting’ in de 18e eeuw zijn wereldwijd ‘kerk’ en ‘staat’ van elkaar gescheiden. De mate waarin deze scheiding zich heeft voltrokken verschilt van land tot land maar het fundamentele idee achter deze scheiding is dat ‘de kerk’ (als instituut) zich niet bemoeit met ‘de staat’ en ‘de staat’ zich evenmin mengt in kerkelijke aangelegenheden. Vóór de scheiding van kerk en staat was het normaal dat wereldlijke overheden vonnissen uitvoerden over mensen die zich keerden tegen de kerk en haar dogma’s. Wie bijvoorbeeld het dogma van de drie-eenheid loochende riskeerde in veel gevallen de brandstapel. Mogelijk dat daarop nog de uitdrukkeling ‘roken als een ketter’ is terug te voeren. De brandstapel was namelijk de plaats waar ketters (=zij die de kerkelijke dogma’s verwierpen) hun tragisch einde ondergingen…

vrije bijbelstudie was onmogelijk

Het spreekt voor zich dat in een samenleving waar de kerkelijke dogma’s dwingend werden opgelegd, van vrije bijbelstudie onmogelijk sprake kon zijn. Voorzover de Bijbel bestudeerd werd, gebeurde dit per definitie aan de leiband van de kerk. Een boodschap zoals op GoedBericht.nl wordt uitgedragen zou zeker niet worden getolereerd en dus zou ik genoodzaakt zijn om ondergronds te gaan. Het is een bizarre notie dat samenkomsten waar men vrij en onafhankelijk de Schrift bestudeert, juist in de christelijke wereld gedurende vele eeuwen onmogelijk was.

profiteren van de tolerantie

Het is waar dat ‘de Verlichting’ en de secularisatie de weg plaveiden naar een wereld zonder God. De scheiding van kerk en staat werd bepaald niet ingegeven door het motief de Bijbel vrij te kunnen onderzoeken. Maar doordat de staat zich losmaakte van de kerk, ontstond er ruimte om buiten de kerk om te denken, te spreken en te publiceren. Met als gevolg een grote tolerantie ten aanzien van allerlei minderheidsgroepen waar nu eenmaal ook bijbelgelovige christenen toe gerekend moeten worden. Bijbelgelovigen hebben in de praktijk geen vervolging te vrezen van een onverschillige maatschappij maar van een dominante orthodoxie.

vrijheid

Bijbelgelovigen zijn gebaat bij vrijheid. Want zodra een religie of filosofie dwingend wordt opgelegd, zijn minderheidsgroepen daarvan altijd de dupe. Het is daarom zo’n groot voorrecht om te kunnen profiteren van de ruimte die ons als gelovigen wordt geboden sinds de scheiding van kerk en staat. Om vrij te mogen samenkomen en onafhankelijk de Schrift te kunnen onderzoeken en de waarheid daarvan uit te dragen. Laten we dit voorrecht koesteren en ons er dankbaar van bewust zijn. Dit temeer omdat de laatste jaren vanuit een heel andere hoek vrijheden worden bedreigd. Dit keer niet vanuit een kerkelijk instituut maar vanuit supranationale, globalistische instellingen die zich richting totale controle bewegen. Maar hoe dit laatste zich ook zal ontwikkelen, zolang het kan, mogen we de kansen uitbuiten die God ons in de geboden vrijheid biedt!

In een volgende blog wil ik een tweede reden bespreken waarom de Bijbel in onze dagen toegangelijker is dan ooit: informatietechnologie en internet.

Delen: