GoedBericht.nl logo
English Blog

Nog eens: Handelingen 28:28

29-06-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus
De regelmatige bezoeker van GoedBericht weet dat op deze website een bijzondere plaats aan Paulus als “apostel en leermeester der natien” wordt toegekend. Vanwege Israëls ongeloof (Rom.11:11-15) werd hij geroepen om “het Evangelie van de voorhuid” (Gal.2:7) te prediken. Zijn boodschap is maatgevend zolang Israël als natie ter zijde staat.

tweeërlei Paulus?
Sommigen vinden dit niet ver genoeg gaan. Zij brengen een tweedeling aan in Paulus’ bediening en zien de grenslijn in Handelingen 28:28. Tot aan die tijd zou Paulus het herstel van het Koninkrijk voor Israël hebben gepredikt, daarna niet meer. Vanaf toen zou hij “de verborgenheid” prediken en ontstond ook “de ekklesia die zijn lichaam is”. De consequentie van die opvatting is dat de brieven die Paulus voordien schreef, zoals b.v. de brieven aan de Romeinen, Korinthiërs en de Thessalonikers niet direct van toepassing zijn op onze tijd. B.v. de verwachting van “de wegrukking” (1Thes.4) zou voor het gelovig Israël en “de vreemdeling in de poorten” gelden, maar niet voor “het Lichaam”.

bezwaren op een rij
Ik zie zeer grote bezwaren tegen deze opvatting(en). Die komen in het kort hierop neer:

  1. In Handelingen 28:28 zegt Paulus niet dat het heil Gods naar de natiën gezonden zou worden. Integendeel, hij verklaard in Rome wat hij eerder in de synagogen predikte, namelijk dat het heil Gods aan de heidenen gezonden werd (klik hier).
  2. Vanaf de aanvang van zijn bediening wist Paulus dat Jeruzalem zich niet zou bekeren (Hand.22:18).
  3. Paulus predikte “de verborgenheid” die aeonen lang verzwegen was, reeds in zijn vroegste brieven (Rom.16:25,26; 1Kor.2:7).
  4. Al in de Korinthe-brief zet Paulus de waarheid van de ekklesia als het Lichaam van Christus uiteen (1Kor.12:12,13).
  5. De waarheid van “de wegrukking” en “de Heer tegemoet gaan in de lucht”, geldt beslist niet voor Israël. Want bij de komst van de Messias op de Olijfberg zal dit volk niet opwaarts gaan, maar de vlucht nemen naar de bergen (Zach.14:4,5).

complex
Deze Hand.28:28-opvatting maakt Bijbellezen nogal complex en speculatief.

  • Nergens zet Paulus in zijn gevangenis-brieven uiteen of geeft maar een hint zelfs, dat de verwachting die hij voorheen bracht (“vertroost elkaar met deze woorden”; 1Thes.4:18), niet langer van toepassing zou zijn. Het hele idee is gebasseerd op afleidingen en redeneringen.
  • Terwijl Paulus benadrukt dat er “één Lichaam” is, gaat deze opvatting uit van twee Lichamen. Het Lichaam van Christus waar Paulus over spreekt in de Korinthe-brief zou een ander Lichaam zijn, dan waar hij over spreekt in de Efeze- en Kolosse-brief…
  • Hoe weten we wat Paulus geschreven heeft vóór en ná Handelingen 28:28? Een aantal brieven van Paulus zijn gemakkelijk aan de hand van Handelingen te dateren, maar voor het merendeel geldt dat niet. De bekende E.W. Bullinger (Companion Bible) ging uit van zeven brieven die Paulus geschreven heeft na Handelingen 28. Maar anderen menen dat dit vier brieven zijn. Weer anderen gaan uit van slechts drie brieven. En nog weer anderen van twee brieven: Efeze en Kolosse. En zelfs dat is niet 100% zeker omdat deze brieven ook geschreven kunnen zijn gedurende de twee jaren dat Paulus in Caesarea gevangen was. Zou de Handelingen 28:28-opvatting kloppen, dan is het essentiëel om uitsluitsel te hebben over wat voor-  en na-Handelingen 28 is. Het loutere feit dat deze datering in de Schrift ontbreekt, is een aanwijzing dat ze niet ter zake doet.

Reageer op Facebook

Delen: