GoedBericht.nl logo
English Blog

niet… ook niet… maar…

27-03-2015 - Geplaatst door Andre Piet

In het eerste hoofdstuk van de Galaten-brief zet Paulus uiteen hoe zijn zijn apostelschap, zijn evangelie en zijn onderwijs geen menselijke oorsprong hebben maar puur gebaseerd zijn op openbaring van Jezus Christus. Om dat duidelijk te maken gebruikt hij drie keer een dubbele ontkenning om daar tegenover de positieve waarheid te stellen. De eerste keer direct bij de aanvang van de brief:

Paulus, apostel,
NIET van mensen,
OOK NIET door een mens,
MAAR door Jezus Christus,
en God, de Vader,
die Hem opgewekt heeft uit de doden…

Hier is het onderwerp Paulus’ apostelschap, d.w.z. zijn afvaardiging. Paulus is geen afgevaardigde van mensen en evenmin d.m.v. een mens een afgevaardigde geworden. Geen afgevaardigde van de mannen van aanzien in Jeruzalem (2:9) en ook niet door één van hen aangesteld. Het was door rechtstreekse openbaring van Jezus Christus (die door God de Vader uit de doden was opgewekt) dat Paulus een afgevaardigde is geworden.

In vers 11 en 12 schrijft Paulus over het evangelie dat hij onder de natiën verkondigde:

11 Want ik maak jullie bekend broeders,
dat het evangelie, hetwelk door mij geëvangeliseerd wordt,
NIET is naar de mens.
12 Want bij een mens ontving ik het OOK NIET of werd ik onderwezen,
MAAR door openbaring van Jezus Christus.

Ging het in vers 1 over het over Paulus’ afvaardiging, in vers 11 en 12 is het evangelie het onderwerp. De structuur van de zin is hier identiek als in het begin. Het evangelie dat hij evangeliseerde is weliswaar voor de mens, maar bepaald “niet naar de mens”, d.w.z.  het staat haaks op wat een mens zou bedenken. Paulus had het evangelie ook niet gehoord van een mens en evenmin was het hem door een mens onderwezen. Niet in Jeruzalem vernam hij van Petrus over Jezus Christus maar buiten het land, vlakbij Damascus, openbaarde Jezus Christus zichzelf aan hem vanuit de hemel in een oogverblindend licht.

Echter niet alleen op de weg naar Damascus openbaarde Jezus Christus zich aan Paulus. maar ook later. Want reeds bij zijn roeping hoorde hij vanuit de hemel “dat Ik aan u verschijnen zal” (Hand.26:16). Want Paulus moest ook onderwezen worden (zie 1:12). Daarom is hij, nadat geroepen werd…

16 … NIET onmiddellijk te rade gegaan met vlees en bloed;
17 OOK ben ik NIET naar Jeruzalem gereisd
tot hen, die reeds voor mij apostelen waren,
MAAR ik ben naar Arabie vertrokken…

Nadat Paulus door Jezus Christus geroepen was tot apostel en daarmee het evangelie van de opgestane Heer rechtstreeks van Hemzelf had ontvangen, nu moest hij daarin ook onderwijs ontvangen. En daarvoor ging Paulus evenmin te rade bij “vlees en bloed” en ook reisde hij niet af naar Jeruzalem om geïnstrueerd te worden door de apostelen die een jarenlange opleiding hadden genoten van Jezus Christus op aarde. Niets van dat al – Paulus is onmiddellijk naar Arabië vertrokken. Niet om te rade te gaan bij vlees en bloed maar bij de Heer zelf! Hoe veelzeggend is de locatie in dat verband waarnaar hij linea recta vertrok. Het is dezelfde locatie als waar “de berg Sinaï” zich bevindt (Gal.4:25) en waar Mozes vele dagen is onderwezen door de Heer zelf.

Paulus’ apostelschap, zijn evangelie en zijn onderwijs hebben geen aardse, menselijke oorsprong maar zijn rechtstreeks herleidbaar tot Jezus Christus die vanuit de hemel zich aan hem openbaarde.

index_2

Reageer op Facebook

Delen: