GoedBericht.nl logo
English Blog

Nazireeër, Nazoreeër & Nazarener

30-12-2009 - Geplaatst door Andre Piet

Behalve de eerdere beantwoording van drie vragen is er nog de kwestie van het verschil tussen Nazireeër, Nazoreeër en Nazarener.

NAZIREEËR
Een Nazireeër is iemand die onder een gelofte staat en geen wijn of sterke drank mag drinken en wiens hoofdhaar niet geknipt of geschoren mag worden. De wetgeving hierover vinden we in Numeri 6. De richter Simson is het bekendste Bijbelse voorbeeld van een Nazireeër.
Nazireeër klinkt misschien een beetje als Nazarener/Nazoreeër maar het één heeft helemaal NIETS met het ander te maken. Jezus was een Nazarener maar beslist geen Nazireeër (Math.11:19).

NAZOREEËR & NAZARENER
Over het verschil tussen een Nazoreeër en Nazarener moet ik bij deze een eerdere bewering nuanceren. In de studie van zondag j.l. heb ik ten onrechte gesteld, dat waar de St.Vert. Nazarener leest de NBG-vertaling hier altijd Nazoreeër weergeeft. Voor het gemak ging ik er vanuit dat het hier om identieke begrippen ging. Bij nader inzien is er echter een subtiel verschil, hetgeen de uiteenzetting van zondag j.l. alleen maar sterker maakt. De NBG-vertaling gebruikt namelijk wel degelijk een drietal keren het woord Nazarener:  Mark.14:66; 16:6; Luc.24:19. In dat geval gaat het om het Griekse woord ‘nazarenos’ hetgeen onmiskenbaar duidt op een inwoner van Nazareth. De overige keren wordt echter een onderscheiden Grieks woord gebruikt (‘nazareios’) en om dit verschil te honoreren, heeft de NBG dit weergegeven met ‘Nazoreeër’. Gaat het hier om synonieme begrippen of is er een (subtiel) verschil in het spel? 

In Mat.2:23 lezen we

… daar gekomen, vestigde hij zich in een stad, genaamd Nazaret, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeer zou heten.

Het moet duidelijk zijn dat de naam Nazareth hier kennelijk samenhangt met nazoreeër. Maar waarom staat hier dan niet het woord Nazarener? Ik ga voorbij aan de talloze verklaringen die hieraan gegeven zijn* maar in het licht van wat ik eerder betoogde is de oplossing volkomen voor de hand liggend: een Nazoreeër is naar Jes.11:1 een telg (netzer) uit het nageslacht van Isai (lees: David). Toen Nazoreeërs zich in de eerste eeuw voor Christus vestigden in Galilea werd hun nederzetting naar hen genoemd: Nazareth. En haar inwoners werden Nazareners genoemd. 

——————————————

VOETNOOT
* Men leze het informatieve artikel van J.C. Plooy die uitgebreid ingaat op vele ins en outs rond het begrip ‘Nazoreeër’. Het artikel heeft een nogal theologische insteek – men is gewaarschuwd.

Delen: