GoedBericht.nl logo
English Blog

mijn Heer en mijn God!

12-03-2012 - Geplaatst door Andre Piet

5 Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 7 Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.
Johannes 14

Het was tegen Tomas dat Jezus de bekende bovenstaande woorden sprak. Wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wanneer Tomas dan ook, een week na de opstanding, oog in oog komt te staan met Jezus, dan roept hij tot Hem uit: “Mijn Here en mijn God!” (Joh.20:24-29).  Hij zag de opgestane Heer en daarmee ook de onzienlijke God wiens beeld Hij is.

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.
Johannes 1:18 (vergl. Kol.1:15)

De erkenning van Tomas staat  model voor wat in de toekomst zal gebeuren met Israël. Het spreekwoordelijke ongeloof (eerst zien, dan geloven) zal plaatsmaken voor verbouwereerde erkenning. Ook dát zal na een week zijn, d.w.z. na de laatste week van Daniel (9:27). Het volk zal oog in oog komen te staan met haar opgestane Messias. Zoals Johannes later beschrijft:

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen van het land  zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
Openbaring 1:7 (zie ook Zacharia 12:10)

 

Delen: