GoedBericht.nl logo
English Blog

kon een mens Jezus doden?

03-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

In een vorige blog zette ik uiteen dat Christus gedood is door een speerstoot. Johannes verwijst in hoofdstuk 19:34 naar de weggemoffelde regel in Matteüs 27:49. Het betekent dat Jezus Christus letterlijk geslacht is als het Pascha: op de 14-de Nisan gedood door verbloeding. Als vervulling van het Schriftwoord!

hoezo weggemoffeld?

De vraag dringt zich op hoe zo’n belangrijk en ook duidelijk gegeven ondergesneeuwd kon raken. Het antwoord daarop werd me al gauw duidelijk uit diverse reacties die mij bereikten na plaatsing van het artikel. Zo schreef iemand afwijzend:

Hij legde zelf Zijn leven af … en niemand anders… zelfs de soldaten niet bij het kruis, zegt Gods woord in Johannes 10:

17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme. 18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen.

Geen mens heeft Hem gedood, dat is wat de tekst duidelijk wil maken …Hij legde Zijn Leven vrijwillig zelf af.

De vraag is dus: vormen de woorden in Johannes 10:17,18 terecht een struikelblok om te aanvaarden dat Jezus Christus is gedood en geslacht door mensen? Hieronder een letterlijke vertaling van de bewuste passage:

Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn ziel stel opdat ik haar weer zou ontvangen. Niemand neemt haar van mij af maar ik stel haar uit mijzelf. Ik heb volmacht haar te stellen en volmacht haar weer te ontvangen. Dit voorschrift ontving ik van mijn Vader.
-Johannes-10:17,18-

genomen of ontvangen?

Eén belangrijke toelichting vooraf bij deze vertaling: het gaat hier niet om ‘nemen’ maar ‘ontvangen’. De meeste vertalingen zeggen dat Jezus macht had “het weder te nemen” maar ook dat hij zei: “dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen“. Dat is inconsequent, want in de grondtekst wordt in beide gevallen het werkwoord ‘lambano’ gebruikt. Jezus nam niet het gebod of voorschrift van zijn Vader, maar hij ontving het. Welnu, op dezelfde wijze ontving Christus in de opstanding het leven. Hij werd opgewekt uit de doden door de heerlijkheid van de Vader (Rom.6:4; 4:24).

Het idee dat in de gangbare vertalingen meekomt, is dat Jezus God was en daarom opstond. Of zoals een lied zegt (althans één bekende versie daarvan):

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht!

Maar deze woorden zijn absoluut niet naar de Schrift. Christus was dood en GOD heeft hem opgewekt. Zou hij opgestaan zijn omdat hijzelf God was, dan hoefde hij uiteraard niet door een ander te worden opgewekt. Sterker nog: dan kon hij niet eens echt sterven. En dat idee speelt op de achtergrond van de bovenstaande vraag: God kan niet sterven en aangezien Jezus God is, kan hij dus niet echt zijn gestorven. En dus kon hij ook niet echt worden gedood. Het hele bezwaar hangt dus samen met de (onbijbelse en onbegrijpelijke) leer van de drie-eenheid, die stelt dat Jezus letterlijk God en mens in één persoon was.

niemand neemt het van mij

Terug naar Johannes 10. Zegt Jezus in dit gedeelte dat hij niet kon worden gedood? Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt in de tegenwoordige tijd: “niemand neemt haar (=mijn ziel) van mij af”. Dat wil zeggen: op dat moment kon niemand hem iets aandoen. In het Johannes-evangelie lezen we inderdaad van diverse pogingen van Joodse zijde om Jezus te grijpen maar ook dat ze daartoe niet in staat waren.

Zij zochten hem dan te pakken. En niemand sloeg de hand aan hem want zijn uur was nog niet gekomen.
-Johannes 7:30-

Deze uitspraken sprak Jezus in de schatkamer, onderwijzende in de tempel en niemand greep hem omdat zijn uur nog niet was gekomen.
-Johannes 8:20-

Niemand kon Jezus doden of zelfs maar grijpen, zolang zijn uur nog niet was aangebroken. En Jezus wist precies wanneer dat bewuste uur aanbrak:

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur kwam om over te gaan vanuit de wereld naar de Vader…
-Johannes 13:1-

In diezelfde nacht heeft hij zich vrijwillig overgegeven. Hij heeft Judas erop uitgestuurd en in Getsemané meldde hij zich vrijwillig aan. Vanaf toen heeft hij het licht op groen gezet om te worden gegrepen, te worden gekruisigd en te worden gedood.

gedood door mensen

In tegenstelling tot bovengenoemde bewering is Jezus wel degelijk daadwerkelijk door mensen gedood. Zoals hijzelf tevoren ook had aangekondigd.

Vanaf dat moment begon Jezus te tonen aan zijn discipelen dat hij naar Jeruzalem moest gaan om veel te lijden van de zijde van de oudsten en hogepriesters, om gedood te worden en op de derde dag te worden opgewekt.
-Matteus 16:21-

… en zij zullen hem doden en op de derde dag zal hij opgewekt worden.
-Matteus 17:23-

En later hebben Petrus en Stefanus daarover in niet mis te verstane woorden zich op dezelfde wijze uitgelaten.

Deze, in de bepaalde raad en voorkennis van God, uitgeleverd door de hand van wettelozen; vastnagelend ruimden jullie hem uit de weg.
-Handelingen 2:23-

De grondlegger nu van het leven, doodden jullie, die God opwekte vanuit de doden, waarvan wij getuigen zijn.
-Handelingen 3:15-

Wie van de profeten vervolgden jullie vaderen niet? En zij doodden hen die tevoren aankondigden aangaande de komst van de Rechtvaardige, van wie jullie nu verraders en moordenaars werden.
-Handelingen 7:52-

Dus jazeker, het waren mensen die Jezus hebben gedood. Let wel: op het door hemzelf, door volmacht bepaalde tijdstip. En het was vervolgens GOD die hem opwekte uit de doden!

Delen: