GoedBericht.nl logo
English Blog

kan alleen God zonden vergeven?

19-02-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

Vraag:

Bewijst Marcus 2:7 dat Jezus God is?

Antwoord:

In Marcus 2 lezen we dat Jezus tegen een verlamde zegt: “uw zonden worden vergeven” (2:5). Enkele schriftgeleerden die dit hoorden, meenden:

Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? (2:7).

Bewijst deze tekst, zoals de traditioneel christelijke theologie beweert, dat Jezus inderdaad God claimde te zijn? Wanneer men zou afgaan op de conclusie van deze schriftgeleerden, inderdaad. Maar is het niet verstandiger om te luisteren naar het commentaar van Jezus zelf? Dat Jezus zonden kon vergeven, was niet omdat Hij God was maar omdat Hij als Zoon des Mensen deze bevoegdheid had ontvangen.

10 Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven; zeide Hij tot de verlamde: 11 Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis.

Het woord voor “macht” hier (Gr.exousia) is letterlijk “volmacht”, d.w.z. een gedelegeerde bevoegdheid (zie b.v. Mar.13:34). Alleen God kan zonden vergeven, dat is waar. Maar wat Jezus hier verklaart is dat Hij als “Zoon van de mens” (= Ben Adam; Ps.8:5) door God gevolmachtigd was om zonden te vergeven. Een volmacht die Hij bewijst door de verlamde ter plekke op te richten en te genezen. Jezus ontzenuwt de aanklacht van de schriftgeleerden niet door te bevestigen dat Hij inderdaad God is, maar integendeel door te verklaren dat Hij als “Zoon van de mensgevolmachtigd was te doen wat Hij deed. Zou Jezus inderdaad claimen God te zijn, dan had Hij hier niet gesproken als “Zoon van de mens”. En evenmin over “volmacht”.

Reageer op Facebook

Delen: