GoedBericht.nl logo
English Blog

Judaïseren

01-03-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images7

Ooit stond Paulus lijnrecht tegenover Petrus, omdat deze de natien (lees: niet-Joden) noodzaakte te “judaïseren”. Zo staat het letterlijk vertaald in Galaten 2:14. Judaïseren betekent: niet-Joden tot Joden willen maken. Tegen die achtergrond werd in de ekklesia’s van Galatie de besnijdenis gepredikt (5:3; 6:13), Joodse hoogtijden waargenomen (4:10) en ook wordt indirect verwezen naar kosher eten (2:12). Het is deze dwaling die de directe aanleiding vormt voor de Galaten-brief.

Ook in onze dagen is er opnieuw een aanzienlijke stroming van Joden die Jezus als Messias belijden en daarbij uitdrukkelijk “ijveraars van de wet” zijn (Hand.21:20). Rondom deze groep ontstonden de laatste decennia wereldwijd tal van zogenaamd ‘messiaanse gemeenten’ die zich baseren op het naleven van de Mozaïsche  wet. De opvattingen onder hen zijn divers maar karakteristiek is de gedachte dat, om rechtvaardig te leven (=rechtvaardiging), gelovigen zich zouden richten naar de wet. En daarmee is de Galaten-brief actueler dan ooit!

Het is waar, gedurende heel de kerkgeschiedenis is deze brief actueel geweest omdat het christendom van meet af aan, in hoge mate is ‘gejudaïseerd’. Denk aan priesters, altaren, heilige gebouwen, gewaden voor de geestelijkheid, zegen-formules, voorlezing van de tien woorden, zondagsviering, vasten-periodes, doopvont, kerkelijke kalender, enz. – dat alles is afgekeken van het Jodendom.  Maar het is ook een slap aftreksel daarvan. De zondagsviering is een vervanging van de sabbatsviering. De zuigelingendoop kwam in de plaats van de besnijdenis. En Pasen en Pinksteren vervingen Pesach en Wekenfeest. Enzovoort. Tal van Joodse gebruiken en inzettingen zijn in het christendom letterlijk en figuurlijk ‘omgedoopt’  en gechristiaaniseerd.

De Messiaanse beweging in onze dagen wil daarentegen terug naar de oorspronkelijke wet van Mozes. Ze is een herleving van de beweging zoals deze ooit onder leiding stond van Jakobus (Gal.2:7,12). Zij verwerpt b.v. hartgrondig de zondagsviering en de kerkelijke kalender vanwege de afwijking van de wet van Mozes. Zij zeggen: sabbat is sabbat en geen zondag. Punt. En daarin hebben ze zonder meer gelijk! Zij vertegenwoordigen het zuivere judaïseren.
Maar laat nu uitgerekend dáárover de Galaten-brief gaan…

Reageer op Facebook

Delen: