GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 3 vers 16 & 17

18-12-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_14

Johannes 3 vers 16 heeft de reputatie het allerbekendste bijbelvers te zijn. Maar is dat zo?

Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren ga,
maar eeuw-ig leven hebbe.

Deze woorden staan opgetekend tegen de achtergrond van Jezus’ gesprek met Nicodemus, de leraar van Israël (3:10). Laten we de woorden eens nader bezien.

WANT – verklaart het voorgaande, o.a. waarom de Zoon des Mensen verhoogd moet worden (:14).

ALZO – d.w.z. op deze wijze.

LIEF – Gr. agape, dat betekent onvoorwaardelijke liefde. Liefde die men niet kan verdienen noch verspelen.

HEEFT GEHAD – is een misleidende weergave. De Griekse werkwoordsvorm is tijdloos (aorist). God heeft lief – ongeacht wanneer.

GOD – lett. de God, Gr ho theos, dat is de Plaatser. Hij die alles en iedereen een plaats geeft.

DE WERELD – Gr. de kosmos. Het gaat om de wereld die door het woord van God tot stand kwam maar Hem niet heeft gekend (1:10). Een duistere wereld (1:9). Niettemin: GOD heeft deze wereld lief.

DAT HIJ ZIJN ENIGGEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT – de enige mens die ooit door God zelf is verwekt kwam om te bewijzen dat Gods liefde voor de wereld geen grenzen kent.

OPDAT EEN IEDER – d.w.z. wie dan ook in de wereld.

DIE IN HEM GELOOFT – d.w.z. opziet naar de verhoogde Zoon van God (vergl.14: de verhoogde slang).

NIET VERLOREN GA – in vers 14 werd gerefereerd aan de Israëlieten die dreigden te sterven vanwege de slangenbeten. Dat is illustratief voor de positie van de mensheid. Vanwege de leugen van ‘de slang’ zijn alle mensen ten dode opgeschreven.

MAAR EEUW-IG LEVEN HEBBE – dat is niet ‘de eindeloze eeuwigheid’ maar het leven van de toekomende eeuw (Luk.18:30). Die eeuw (aioon) is niet de láátste van de eeuwen maar de éérste eeuw waarin Christus zal heersen.

Is hiermee alles gezegd waarom God zijn Zoon gegeven heeft? Nee, vers 17 hoort onlosmakelijk bij vers 16. Dat blijkt reeds uit het eerste woord.

WANT God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden,
opdat Hij de wereld veroordele,
maar OPDAT DE WERELD DOOR HEM GERED WORDE.

Degene die nu gelooft ontvangt eeuw-ig leven. Dat is Johannes 3:16. Maar daar kan het niet bij blijven. Want GOD heeft de wereld lief. Vandaar dat GOD zijn Zoon zond tot redding der wereld. Dat is Johannes 3:17. Zonder 3:17 is 3:16 incompleet. God heeft de wereld lief en Hij wil de wereld redden.

De christenheid heeft de wereld afgeschreven omdat de wereld Hem niet gelooft. Maar door deze houding bewijst men zelf het Lam Gods niet te kennen! Immers, het Lam Gods neemt de zonde der wereld weg (Joh.1:29). En de zonde der wereld is…  ongeloof (Joh.16:8,9).   

God zond zijn Zoon “opdat de wereld door Hem gered worde” En de Zoon is ook “de Redder der wereld” (Joh.4:42). Dat is de boodschap die we voor deze wereld hebben. En een ieder dat nu mag (!) geloven, ontvangt bovendien het leven van de toekomende eeuw.

Reageer op Facebook

Delen: