GoedBericht.nl logo
English Blog

is God geen Redder van ongelovigen?

28-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Het is geen geheim dat op de website van GoedBericht.nl de boodschap van God als Redder van alle mensen, centraal staat. Het staat vanaf de aanvang (begin deze eeuw) pontificaal op de voorpagina van deze site. Met grote vrijmoedigheid durf ik dit uit te dragen omdat het de spits is van wat Paulus als ‘mission statement’ in 1Timotheüs 4:9-11 verklaart.

Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard
(want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad),
dat wij onze hoop gevestigd hebben
op de levende God, die een Redder is van alle mensen,
speciaal van gelovigen
.
Beveel en leer dit.

elk woord aangevallen

Op alle mogelijk manieren heeft men geprobeerd deze boodschap te ondermijnen. Precies wat we op grond van Paulus’ statement ook hadden kunnen verwachten. De meest effectieve en daarom venijnigste aanvallen zijn gelegen in de bijbelvertalingen. Zo luidt de NBG-51 vertaling:

“… de levende God is een Heiland VOOR alle mensen inzonderheid voor de gelovigen”

In deze lezing wordt het Heiland-zijn (=de =Redder) van God gereduceerd tot een aanbod. Maar in het Grieks staat hier een 2e naamval (genitief), zodat de onbevooroordeelde lezing behoort te zijn “VAN alle mensen.

De doorgaans zeer nauwkeurige Telos-vertaling verzwakt de betekenis van het Griekse woord ‘soter’ en vertaalt:

“… de levende God die een ONDERHOUDER is van alle mensen… ”.

Deze weergave is een ontoelaatbare minimalisering van wat de tekst zegt. De vertalers zien dat zelf ook in, want ze geven in de voetnoot eerlijk toe: “elders vertaald met Heiland”. Maar helaas, dan is het kwaad in de vertaling al geschied…

Of wat te denken van ‘De Nieuwe Wereldvertaling’ (van de zgn. Jehovah’s Getuigen)?

“… de levende God is een Redder van ALLE SOORTEN VAN mensen… ”

Ook dit is een weinig verhullende poging om de tekst te ontkrachten. Paulus gebruikt het standaard woord voor ‘alle’ (Gr. pas), en niets in de tekst geeft aanleiding om dit af te zwakken door er ‘alle soorten van’ of ‘allerlei’ van te maken.

uit onverdachte hoek

Gisteren beluisterde ik een toespraak van een broeder die wel van harte gelooft dat God uiteindelijk alle mensen zal redden. Maar… zo betoogde hij, die waarheid is nu niet actueel en zou daarom vandaag ook geen nadruk mogen hebben in de prediking. De aanvankelijke titel van zijn toespraak luidde: ‘God is niet de Redder van de ongelovige’. De spreker redeneerde dat God uitsluitend redt door geloof en kon dit vanuit de Schrift eenvoudig staven. En terecht weersprak hij ook de bewering dat alle mensen al gered zouden zijn, wat inderdaad pertinent onwaar is, zoals ikzelf ook elders heb beschreven. De spreker concludeerde: aangezien alle mensen nu nog niet zijn gered, is God vandaag dus ook nog niet de Redder van alle mensen. Dat lijkt logisch geredeneerd, maar het is een…

drogredenering

Dat God de Redder is van alle mensen, betekent namelijk helemaal niet dat alle mensen gered zijn (voltooid). Het betekent dat Hij alle mensen redt, ongeacht wanneer en hoe. Het is een vaststelling en mededeling. Let er op dat Paulus schrijft: de levende God is (=onvoltooid tegenwoordige tijd!) de Redder van alle mensen. Hij schrijft niet dat God dat zal zijn of zal worden. Afgaande op de uitleg van de spreker, had de tekst moeten luiden:

… de levende God ZAL de Redder zijn van alle mensen, maar IS dat UITSLUITEND van gelovigen.

De conclusie van de spreker, slaat (m.i.) in dubbel opzicht de plank mis. (1) Hij ontkent dat God nu de Redder IS van alle mensen en (2) hij ontkent (de facto) dat God speciaal (allermeest, in het bijzonder) de Redder is van gelovigen, door te beweren dat God uitsluitend de Redder is van gelovigen.

ondermijnend

Wat de spreker in zijn toespraak deed, is geen aanval op de waarheid dat alle mensen worden gered. Maar het is wel een aantasting van de actualiteit en van de kracht en het belang van die waarheid. Volgens de spreker zou de focus niet moeten liggen op de boodschap van de Redder van alle mensen, omdat dit betrekking zou hebben op ‘een verre toekomst’. Nee, het accent zou moeten liggen op “… speciaal van gelovigen”. Maar doet de spreker daarmee recht aan hetgeen Paulus met grote nadruk naar voren brengt? Nee, integendeel, want Paulus zelf zegt van deze waarheid:

  1. het is het geloofwaardige woord;
  2. het is alle aanneming waard;
  3. hiertoe arbeidde hij;
  4. hiertoe werd hij gesmaad;
  5. en: beveel en leer dit!

Niet door te ontkennen dat God alle mensen redt, maar door te leren dat deze boodschap niet aan iedereen verteld zou moeten worden, wordt het Evangelie alsnog ‘onschadelijk’ gemaakt. De explosieve kracht ervan is nu juist dat het een Goed Bericht voor iedereen is en waar men niets aan kan bijdragen, doen of afdoen.

speciaal van gelovigen…  in wat?

Als Paulus schrijft: “speciaal van gelovigen”, dan doelt hij op degenen die het “geloofwaardig woord” waar hij zich voor inzette, geloven! En wat is dat “geloofwaardige woord”? Dat “de levende God de Redder is van alle mensen”! Het hele idee dat het niet gaat om “de Redder van alle mensen”, maar dat je een gelovige bent, is in het licht van deze schriftplaats ronduit absurd! Want een gelovige is nu juist degene die “het geloofwaardige woord” gelooft! En een ongelovige is degene die “het geloofwaardige woord” niet gelooft, niet aanneemt of zelfs smaadt.

God is de Redder van alle mensen. Dat betekent dat ook als je dat niet gelooft, God toch je Redder is. Wanneer je dit echter wel mag geloven (want God opent daartoe de ogen), dan is God speciaal je Redder!


Delen: