GoedBericht.nl logo
English Blog

is de heilige Geest een persoon?

17-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Bovenstaande vraag is een beladen item in de geschiedenis van de christelijke theologie. Want sinds de vierde eeuw geldt de belijdenis van de leer van de drie-eenheid als toetssteen van orthodoxie. Deze leer houdt in dat God één wezen zou zijn, maar bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De ellende van deze doctrine is, dat met termen die de Schrift niet kent, een leer wordt onderwezen die niemand begrijpt. Wie zou bij zulke verwarring gebaat zijn, behalve degene die zijn naam ontleent (diabolos) aan het door elkaar gooien van zaken? De genoemde leer staat haaks op het Bijbels onderwijs dat één God kent, de Vader (1Kor.8:6; Joh.17:3). Jezus Christus heet nergens in de Schrift ‘God de Zoon’ maar consequent “de Zoon van God”, geboren uit de maagd Maria. En de heilige Geest? Wie of wat is dat? Volgens de leer van de drie-eenheid is Hij ‘de derde persoon van de Godheid’ maar nergens in de Schrift vinden we ook maar één gegeven dat daar bij benadering op lijkt. Het idee alleen al dat God een verzameling personen zou zijn, die van één tot drie genummerd kunnen worden… Haaks daarop staat het spreken van God zelf:

IK ben JAHWEH
en er is GEEN ANDER
(dus geen tweede of derde persoon);
buiten MIJ is er geen God
.
Jesaja 45:5

En dan nóg een keer de vraag: is Gods Geest een persoon? Paulus schrijft in 1Korinthe 2:11:

Want de Geest doorzoekt alle dingen,
zelfs de diepten Gods.
Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is,
dan des mensen eigen geest, die in hem is?
Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

De Geest van God weet als niemand wat in God is. Dat betekent: de Geest van God is Iemand die weet. Paulus vergelijkt dit met de menselijke geest die weet wat in hem is. Zijn daarmee “een mens” en zijn “eigen geest” meerdere personen? Dat zou niet best wezen! Mijn geest is dat aspect van mijzelf dat in staat is om te doorzoeken en te weten. Zo is het ook met Gods Geest, betoogt Paulus. De Geest van God is Iemand die doorzoekt en weet. Iemand die wil (1Kor.12:11), bedroefd kan worden (Ef.4:30), belogen kan worden (Hand.5:3), anderen overtuigt (Joh.16:8) en onderwijst (Joh.14:26), enz. Hij is echter geen ‘derde Goddelijke persoon’ maar de Geest van God de Vader zelf.

Dat blijkt ook wanneer we nagaan van wie Maria zwanger was. De hemelse boodschapper die haar bezocht, sprak het volgende:

De heilige Geest zal over u komen
en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen;
daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt,
Zoon Gods genoemd worden.
Lucas 1:35

“De heilige Geest” blijkt hier synoniem te zijn met “de kracht van de Allerhoogste”. Had Jezus twee Vaders, de heilige Geest en de Allerhoogste? Uiteraard niet. De Allerhoogste is Iemand, een persoon en daarom is de kracht van de de Allerhoogste een persoonlijke kracht.

Reageer op Facebook

Delen: