GoedBericht.nl logo
English Blog

hoezo, driemaal heilig?

07-06-2019 - Geplaatst door Andre Piet

In Jesaja 6 en in Openbaring 4 lezen we van een hemelse lofzang aan GOD, de Almachtige. In beide Schriftplaatsen wordt GOD dan toegezongen met “heilig, heilig, heilig” (Jes.6:3; Openb.4:8). In de christelijke traditie wordt dit vanouds uitgelegd als een ode aan de ‘drievuldigheid’ of aan de ‘drie-eenheid’. Dat begrip (nou ja, niemand begrijpt het…) maakt deel uit van het oudste dogma van de christelijke kerk. Alle orthodox-christelijke geloofsbelijdenissen zijn daarop terug te voeren. Het eerste dogma (bindend leerbesluit) dat de kerk onder woorden bracht was daarmee meteen ook een fatale ontsporing. Want de termen die men hanteerde om het dogma onder woorden te brengen, zijn slechts bedenksels van mensen. In de Schrift is er “één God, de Vader” en “de Zoon van God” is “GODS Beeld” is. Let wel: “de Zoon van God” en niet ‘God de Zoon’. En de heilige geest is “de kracht van de Allerhoogste”, wel persoonlijk maar nooit een aparte persoon náást God.

Enfin, terug naar het ‘heilig, heilig, heilig’ dat wordt uitgelegd als de drie-ene God. Ik denk aan het overbekende lied Opwekking 236, een van origine Engelse hymne, onder de titel ‘heilig, heilig, heilig’, waarvan het eerste couplet luidt:

Heilig, heilig, heilig,
Here God almachtig vroeg in de morgen
wordt U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig,
liefdevol en machtig,
drieënig God, die één in wezen zijt.

En het derde couplet:

Heilig, heilig, heilig!
Here God almachtig,
heel de schepping prijst U
in aard’ en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
drie-enig God, die één in wezen zijt.

Beide coupletten zijn voluit Bijbels… tot aan de laatste regel. Het gif zit in de staart.

Maar is de frase ‘heilig, heilig, heilig’ dan geen sterke aanwijzing voor de leer van drie-eenheid? Nee, de verklaring van deze woorden hoeft niet door een mens bedacht te worden. De Schrift voorziet er zelf in. De sleutel hangt zelfs, om zo te zeggen, bij de deur. Want wat we lezen we in Openbaring 4 vers 8?

En de vier levende wezens (…) hebben geen rust, dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig, Heer God de Almachtige, die was en die is en die komende is.

Hoe simpel kan een verklaring zijn?! GOD, de Almachtige is degene die was, die is en die komt. Zie daar: heilig in drie-voud! Verleden, heden en toekomst!

Delen: