GoedBericht.nl logo
English Blog

het woord werd vlees

19-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Jezus Christus is de Zoon van God door zijn verwekking uit Maria. Johannes gaat in zijn proloog (1:1-18) verder terug.

Het woord werd vlees en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van [de] eniggeborene bij [de] Vader, vol van genade en waarheid.
Johannes 1:14

Voordat er sprake was van “de eniggeborene van de Vader” was daar “het woord” (Gr. logos). Wat bedoelt Johannes daarmee? In vers 3 schrijft hij:

Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

We herkennen in deze statement onmiddelijk heel wat uitspraken  in de Hebreeuwse Bijbel over de schepping.

Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.
Psalm 33:6

En later in dezelfde psalm:

Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.
Psalm 33:9

God is de Schepper en Hij bracht alles alles voort door middel van zijn woord, zijn spreken. God sprak vanaf het begin en deed zich kennen door zijn woord. Vandaar ook dat Johannes 1 aanheft met:

In [den] beginne was het woord en het woord was gericht op de God en God was het woord.
Johannnes 1:1 (letterlijk weergegeven)

Johannes doelt hier niet op een persoon naast God maar op het gegeven dat God vanaf den beginne sprak (“in den beginne was het woord”). Dat spreken verwees naar God (“het woord was gericht op de God”)  en voorzover God gekend werd, was dat omdat Hij sprak (“God was het woord”).

Dat wordt vervolgens bevestigd in vers 4:

In hetzelve (=het woord) was leven en het leven was het licht der mensen…

Gods woord klonk niet slechts in het begin, bij de schepping maar ook later onder de mensen. In het bijzonder zoals opgetekend in de Tenach. Gods spreken is levend en tevens het licht voor de mensheid (zie Ps.36:9).

Vanaf het begin heeft God gesproken (1:1). De schepping was door Gods spreken tot stand gekomen (1:3) en vervolgens heeft Gods woord de mensheid vóórgelicht (1:4) want zijn woord is belofte! Gods woord (van belofte) “werd vlees” in de geboorte van zijn Zoon te Bethlehem (1:14).

Kort en goed: voordat de Zoon er was, was er “het woord“, de expressie van God.

 

Delen: