GoedBericht.nl logo
English Blog

het teken van de Zoon des Mensen

15-09-2011 - Geplaatst door Andre Piet

En dan zal HET TEKEN VAN DE ZOON DES MENSEN verschijnen in de hemel en dan zullen alle stammen van het land zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
Matteus 24:30

Dat de Zoon des Mensen (Ben Adam; Ps.8:4) zal verschijnen aan Israël en Zijn voet zal zetten op de Olijfberg (Zach.14:4; Hand.1:11) is bekend. Maar wat is “het teken van de Zoon des Mensen”? De context suggereert een verband tussen het teken dat gezien wordt en de stammen die zich op de borst slaan (vanwege rouw). Jezus refereert hier aan de profetie van Zacharia.

Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem (lett. MIJ = JAHWEH) aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.
Zacharia 12:10

Jeruzalem zal JAHWEH aanschouwen maar tot hun grote verbijstering blijkt dat degene te zijn die zij ooit hebben doorstoken en als een lam hebben geslacht (Jes.53:6,7). Ook Johannes in ‘Openbaring’ verwijst naar deze gebeurtenis.

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen.
Openbaring 1:7

Dat “het teken” van de Ben Adam inderdaad herinnert aan Zijn dood en opstanding is exact wat reeds eerder in Matteüs stond opgetekend.

39 Maar Hij (=Jezus) antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan HET TEKEN van Jona, de profeet. 40 Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal DE ZOON DES MENSEN in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
Matteus 12 

Voor Israël slechts één teken van de Zoon des Mensen: het teken van Jona. En Lucas vult aan:

Want gelijk Jona voor de Ninevieten ten TEKEN geworden is, zo zal ook DE ZOON DES MENSEN het zijn voor dit geslacht.
Lucas 11:30

Jona was voor de Ninevieten een teken. Kennelijk herinnerde zijn (gehavende?) verschijning aan diens verblijf in de vis. Op dezelfde wijze zal de Ben Adam voor Israël ten teken zijn. Als Hij verschijnt, wordt Hij herkend aan zijn eerdere dood.

Het was ooit na een week, dat Jezus aan Tomas verscheen en Hem toonde “het teken der nagels” (Joh.20:25). Zó zal de Messias na de laatste jaarweek aan de stammen van het land verschijnen en zij zullen verwonderd uitroepen: “Mijn Heer en mijn God!”

Delen: