GoedBericht.nl logo
English Blog

het geheim van de zeven donderslagen

01-02-2020 - Geplaatst door Andre Piet

In het boek ‘de Openbaring’ wordt een reeks van zeven zegels opgevolgd door een reeks van zeven bazuinen. De opening van het zesde zegel (= verduistering van zon en maan) valt samen met het einde van Israëls verdrukking en de verschijning van de Messias op de Olijfberg. Waarna bij de opening van het zevende zegel het volk Israël als een grote schare verzameld is uit alle volken en een selectie van 144.000 jonge mannen uit hen, wordt verzegeld (Openb.7). Zij worden erop uitgestuurd om de boodschap van het Koninkrijk wereldwijd uit te dragen met de verzekering dat geen van de plagen hen zal treffen die gedurende de zeven bazuinen over de wereld zullen gaan. De zeven bazuinen luiden in alle heftigheid het jubeljaar in (vergl. Lev.25:9), dat is de aanvang van het (zevende) Millennium.

het geopende boekrolletje

In Openbaring 10 zijn inmiddels zes bazuinen gepasseerd. Het visioen van “het geopende boekrolletje” is de introductie tot de climax: de zevende bazuin. Want bij die gelegenheid zal het Koninkrijk van God definitief zijn gevestigd over alle volken. De boekrol in Openbaring 5 en 6 is de eigendomsakte van het land Israël en de opening van de zeven zegels is de feitelijke overdracht van het vrijgekochte land. Maar bij “de geopende boekrol” in Openbaring 10 is de scope de hele wereld. Vandaar dat de engel die de boekrol in zijn hand heeft, met zijn ene voet staat op de aarde en met de andere voet op de zee. Hij heeft a.h.w. heel de wereld ‘bezet’ (lees: bevrijd). En dan staat er in vers 3;

En hij riep met luide stem,
net zoals een leeuw brult
en toen hij riep,
spraken de zeven donderslagen hun stemmen.

de zeven donderslagen

De “luide stem” verwijst subtiel naar “de leeuw van Juda” die op het punt staat zijn koningschap wereldwijd uit te breiden vanuit Sion (vergl. Joël 3;16). Met “de luide stem” klinken tegelijkertijd “de zeven donderslagen” met een expliciete boodschap. Immers, ze “spreken”. En Johannes merkt ook wát ze zeggen, want vers 4 vervolgt:

En toen de zeven donderslagen spraken,
stond ik op het punt het op te schrijven.
En ik hoorde een stem vanuit de hemel zeggen:
verzegel hetgeen de zeven donderslagen spraken
en schrijf ze niet op.

Is dat niet eigenaardig? In het boek ‘de Openbaring’ (=onthulling!) moet Johannes verzwijgen wat er gezegd wordt. De inhoud blijft dus verborgen of geheim. Er zijn in de loop der tijd heel wat zelfverklaarde profeten geweest die hebben gemeend in deze ‘leemte’ te moeten voorzien (Wiliam Branham, ds. Leenhouts e.a.). Zij claimden dat aan hen zou zijn verteld wat Johannes in de zeven donderslagen heeft gehoord. Zou het? Of zou toch de Schrift ook hier haar eigen uitlegger zijn? In vers 7 vervolgt Johannes:

Maar in de dagen van de stem van de zevende engel,
wanneer hij op het punt staat te bazuinen,
DAN wordt ook voleindigd het geheim van God… 

de bekendmaking van het geheim

Waar zou Johannes op doelen met “het geheim van God”? Op wat anders dan hetgeen zojuist verzegeld werd en niet opgetekend mocht worden?! De context maakt het duidelijk. Het bepaalde lidwoord (“het geheim” of “de verborgenheid”) veronderstelt eveneens dat de lezer geacht wordt te weten over welk geheim het gaat.

Johannes wordt verzekerd dat “het geheim” bij de zevende bazuin “voleindigd” zou worden. “Voleindigd” geeft aan dat er al wel eerder van het geheim sprake was, maar nog niet ten volle. Logisch, want het moest verzegeld en verzwegen worden. Zodra het geheim voleindigd is, is het geen geheim meer maar onthuld. Betekent dit dat over dit geheim dus verder niets meer te zeggen valt, zoals nogal wat uitleggers hebben geconcludeerd? M.i. niet, want eenmaal aangekomen in Openbaring 11 beschrijft Johannes het blazen van de zevende bazuin en merkt daarbij het volgende op (11:15):

En de zevende engel blaast de bazuin
en er geschiedden grote stemmen in de hemel, zeggende:
het koninkrijk van de wereld werd van onze Heer en van zijn Christus
en hij zal koning zijn tot in de aeonen van de aeonen!

Let op: de zevende bazuin klinkt maar ook klinken grote stemmen in de hemel. Is dat niet precies wat we hadden kunnen verwachten? Wat de stemmen van de zeven donderslagen te melden hadden, was tot dusver nog steeds geheim. Maar een geheim dat voleindigd zou worden in de dagen van de zevende bazuin. En nu wordt de zevende bazuin geblazen en guess what? Grote stemmen klinken in de hemel! Het zijn de donderslagen die Johannes eerder hoorde maar waarvan hij de boodschap nog niet kenbaar mocht maken omdat dit prematuur zou zijn. Nu de zevende bazuin is geblazen is het niet langer een geheim en dus meldt Johannes ook wat ze zeggen. Het is de mededeling dat het koninkrijk van de wereld het eigendom is geworden van Jezus Christus. Vanaf nu zal hij koning zijn tot in de aeonen van de aeonen! Wat in hoofdstuk 10 nog voorbarig zou zijn om te melden (en dus verborgen moest blijven), kan nu openlijk worden uitgeroepen!

Delen: