GoedBericht.nl logo
English Blog

heden verwekt…?

13-03-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_13

Jezus Christus heet “de eniggeboren Zoon van God” (Joh.1:18; 3:16,18; 1Joh.4:9). Geen enkel schepsel in het universum behalve Hij, kan zeggen, door God Zelf te zijn verwekt en daarmee naar geboorte, Zoon van God te zijn. Zonder tussenkomst van een man. In Lucas 1 lezen we:

34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden,
daar ik geen omgang met een man heb?
35 En de engel antwoordde en zeide tot haar:
heilige Geest zal over u komen
en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
DAAROM zal ook het heilige, dat verwekt wordt,
ZOON GODS genoemd worden.

In de beroemde Messiaanse tweede psalm wordt profetisch naar deze Zoon verwezen. Het gaat daar over de Gezalfde (:2; lett. Messias) die God gesteld heeft tot Koning over Sion (:6) en die alle volken als lotsdeel zal ontvangen (:8). In vers 7 wordt de Messias sprekend ingevoerd, die zegt:

Ik wil gewagen van het besluit van JAHWEH:
Hij sprak tot mij:
Mijn zoon zijt gij;
Ik heb u heden verwekt.

Is dit niet opmerkelijk? De Messias verklaart dat God tegen Hem gezegd heeft: “Ik heb u heden verwekt”. Welke dag was dat? De dag van zijn conceptie bij Maria? Kan een bevruchtte eicel vernemen “van het besluit van JAHWEH”? Nee, het “heden verwekt” moet logischerwijs op een later tijdstip betrekking hebben. En dat is ook precies wat de apostel Paulus verklaart in de synagoge van Antiochië (Handelingen 13).

32 En wij verkondigen u, dat God de belofte,
die aan de vaderen geschied is,
aan ons, hun kinderen, vervuld heeft
door Jezus OP TE WEKKEN,
33 gelijk in de tweede psalm geschreven staat:
Mijn zoon zijt Gij;
Ik heb U HEDEN VERWEKT.

Het “heden” in Psalm 2 verwijst niet naar Jezus’ conceptie maar naar de dag van zijn opstanding: God verwekte zijn Zoon uit de doden! Op die dag werd Hij niet tot Zoon maar als Zoon verwekt. Tot Zoon werd Hij verwekt bij Maria. Maar als Zoon werd Hij verwekt in de graftuin.

Reageer op Facebook

Delen: