GoedBericht.nl logo
English Blog

Gods toorn blijvend?

20-12-2016 - Geplaatst door Andre Piet

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuw-ig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Het onderwerp in deze zin is het “eeuw-ige leven”, dat is het leven van de toekomende eeuw (Luc.18:30). Het is de eeuw (of aeon) waarin de Zoon, (Israëls Messias) zal heersen over Israël en de volkeren. Wie aan de Zoon gehoor geven, en Hem dus geloven, zullen die eeuw beleven.

keerzijde

De keerzijde van deze medaille is dat wie aan de Zoon ongehoorzaam is, die aeon niet zullen meemaken. Zij komen om en zullen dus dat “leven niet zien”. De toorn waarvan in dit vers gesproken wordt, is daarmee de dood. Zolang die eeuw voortduurt zullen allen die ongehoorzaam waren aan de Zoon, dood zijn.

blijvend = eindeloos?

Dit bijbelvers dient gewoonlijk als bewijsplaats voor het idee dat wie niet gelooft, het voorwerp wordt van Gods eindeloze toorn. Immers, zo is de gedachte, “de toorn Gods blijft op hem”. Maar alleen al op taalkundige gronden is dit een ongeoorloofde conclusie. Want de vier werkwoorden ‘gelooft’, ‘heeft’, ‘ongehoorzaam is’ en ‘blijft’ zijn stuk voor stuk (in grammatica-termen): aantonende wijs, onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen: het beschrijft handelingen die momenteel aan de gang zijn. Zo lang als het duurt. Zo wordt van Jezus in Johannes 1:39 gezegd dat Hij ‘verblijf hield’ bij zijn discipelen. Exact hetzelfde woord en werkwoordsvorm. Was dat ‘verblijf houden’ een eindeloos blijven? Nee, hetzelfde vers zegt ons dat het een dag duurde.

een ogenblik

Het idee van een toorn van God die oneindig voortduurt is volkomen vreemd aan de Schrift. God toornt, dat is een Bijbelse realiteit. Heftig soms. Ook dat is Bijbels. Maar altijd proportioneel. Zoals Psalm 30:6 het formuleert:

 … een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen…

Gods toorn verhoudt zich tot zijn welbehagen, als een ogenblik tot een lang leven. Gods toorn is altijd vaderlijke toorn. Het is toorn die haar grond vindt in zijn liefde voor allen die hun bestaan danken aan Hem. Daarom heeft Gods toorn ook altijd het heil van zijn creaties op het oog. Gods toorn corrigeert en zet recht.

voorbij de aeonen

Maar niet alleen Gods toorn kent een een einde, ook de ongehoorzaamheid aan de Zoon is gelimiteerd. Want de Schrift leert dat alles aan de Zoon zal worden onderschikt (1Kor.15:27,28). Alle knie zal buigen en alle tong zal zeggen ‘Jezus is Heer’, tot eer van God de Vader (Filp.2:9-11). Aan het einde van Christus’ heerschappij zal dit realiteit zijn. Dan zal de dood als laatste vijand worden teniet gedaan (1Kor.15:26), zodat allen worden levend gemaakt (1Kor.15:22). Christus moet heersen “tot in de eeuwen” (aeonen; Luc.1:33) en na het teniet doen van de dood, zal zijn heerschappij voltooid zijn. Voorbij de aeonen zal er geen ongehoorzaamheid meer zijn. Ook geen toorn of dood meer. Dan is GODS plan tot een volmaakt einde gekomen. Precies zoals we van GOD als VADER mogen verwachten.

geen Evangelie

Johannes 3:36 geldt als bewijstekst bij uitstek dat Gods toorn geen einde neemt voor nu niet gelooft in de Zoon. Het dient als stok achter de deur om mensen voor de Zoon te laten kiezen. Maar de waarheid is, dat wie zo ‘evangeliseert’ daarmee blijk geeft zelf het Evangelie niet te kennen. Dat is scherp, dat weet ik, maar een ‘evangelie’ waarin God eindeloos toornt en waarin zijn Zoon geen “Redder der wereld” is (Joh.4:42, 1Joh.4:14), is geen Evangelie. Want God gaf zijn Zoon om de wereld te redden (Joh.3:17). Méér kan niet en mínder is geen Evangelie.

engels

Delen: