GoedBericht.nl logo
English Blog

God waakt over Zijn Woord

17-11-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

opmerkelijk…
N.a.v. een studie die ik onlangs gaf waarin ik naar voren bracht dat de canon van het NT tot stand is gekomen door de apostelen zelf, vóór het jaar 70, kreeg ik de volgende korte email:

geschreven vóór 70 na Christus?

Toch is het op z’n minst opmerkelijk dat Paulus er nergens blijk van geeft ook maar iets van de evangeliën te weten. En het blijft al even merkwaardig dat we voor het eerst in het jaar 367 een lijst van ‘heilige geschriften’ kennen die overeenkomt met de canon zoals wij die kennen.

niet meer… Christus naar het vlees
Het is inderdaad opmerkelijk dat Paulus zelden verwijst naar Jezus’ wandel hier op aarde. Zelf zegt Paulus daarover: “Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer” (2Kor.5:16). Paulus predikte Christus zoals hij Hem op de weg naar Damascus had leren kennen: als de Opgewekte die in hemelse heerlijkheid gezeten is aan Gods rechthand.

onbekend aan Paulus?
Kende Paulus de evangeliën niet? We weten in elk geval dat de schrijver van het Lucas-evangelie en Handelingen gedurende lange tijd Paulus’ naaste medewerker (“de geliefde geneesheer”) was. Toen Paulus, vlak voor zijn sterven,  druk doende was met het completeren van zijn bibliotheek (2Tim.4:13), was het bovendien Marcus die van veel nut bleek voor de dienst (2Tim.4:11).

evangeliën: de Schrift
Paulus schrijft trouwens in 1Tim.5:18:”Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard“. Paulus citeert hier respectievelijk uit Deut.25:5 en Mat.10:10 of Luc.10:7. Beide citaten noemt Paulus “de Schrift”! Waarmee gezegd is dat Paulus op dat ogenblik dus wel degelijk op de hoogte was van (minstens één van) de evangeliën.

vierde eeuw
De eerste ons bekende officiële lijst van canonieke boeken die overeenkomt met onze canon, dateert inderdaad uit de vierde eeuw. Het is dezelfde eeuw waaruit de oudste ons bekende manuscripten van het Nieuwe Testament dateren. Maar het is óók de eeuw waarin grote dwalingen van de christenheid (denk aan de drieëenheidsleer) officiëel tot ijkpunt van orthodoxie werden verklaard. Is dat niet opmerkelijk?! Terwijl enerzijds de christenheid als nooit tevoren afweek van de Schrift, kwam anderzijds als nooit tevoren diezelfde Schrift als eenheid uit de strijd!

monumenten
God Zelf staat garant voor de bewaring van “de heilige Schriften”. De grote Griekse manuscripten zijn één van de monumentale getuigen daarvan. Zoals in de eerder genoemde studie wordt gedemonstreerd, vertoont de NT-ische Griekse canon (zie afbeelding onder) in alles het design van de eind-redacteur Paulus.
God waakt over Zijn Woord!

Delen: