GoedBericht.nl logo
English Blog

God rechtvaardigt de goddeloze!

04-12-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images19

In Romeinen 4 verwijst Paulus naar de geschiedenis dat God zijn belofte aan Abram geeft (Genesis 15). De kinderloze en onbesneden Abram werd in de nacht geroepen om op te zien naar de sterrenhemel. “Zo zal je nageslacht zijn”, zo werd hem verzekerd. Zonder mitsen en maren. En zonder kleine lettertjes. En dan staat er: “en Abram geloofde God, het werd hem tot gerechtigheid gerekend”, d.w.z. voor God was Abram een rechtvaardige. Niet omdat hij iets presteerde maar omdat hij ‘amen!’ zei op wat God beloofde. Daarmee geldt Abram als model van hoe God rechtvaardigt. Los van enige prestatie. Luister naar Paulus nadere toelichting in Romeinen 4:

4 Nu wordt hem die werkt,
het loon niet toegerekend uit genade,
maar krachtens verplichting.
5 Hem echter, die niet werkt,
maar zijn geloof vestigt op Hem,
die de goddeloze rechtvaardigt,
wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid…

Hier staat zwart-op-wit welk geloof God tot gerechtigheid rekent. Het is het vertrouwen op Hem “die de goddeloze rechtvaardigt”. Leest u het goed? God rechtvaardigt de goddeloze! Ga de straat eens op en kijk om u heen naar de mensenmassa. Hoeveel goddelozen zou u zien? Of hoeveel zouden er op de aarde rondlopen? Miljarden? En wat lezen we hier? God rechtvaardigt de goddeloze! Staat daar dan niets tegenover? Zijn er geen voorwaarden? En geldt dat voor heel de mensheid? Inderdaad, dat is precies wat de Schrift zegt.

In het voorgaande hoofdstuk 3 schreef Paulus:

23 Want ALLEN hebben gezondigd
en derven de heerlijkheid Gods,
24 en worden OM NIET GERECHTVAARDIGD
uit zijn genade,
door de verlossing in Christus Jezus.

Allen hebben gezondigd. Allen derven de heerlijkheid Gods. En allen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Is dat duidelijke taal of niet? En niet minder duidelijk in hoofdstuk 5 schrijft Paulus:

18 Derhalve, gelijk het
door één daad-van-overtreding
voor ALLE MENSEN
tot veroordeling gekomen is,
zo komt het ook
door één daad-van-gerechtigheid
voor ALLE MENSEN
tot RECHTVAARDIGING van leven.

De vergelijking  is perfect! Door één daad van overtreding (van Adam) zijn alle mensen veroordeeld om zondaar en sterveling te zijn. Niemand is daarvan uitgezonderd. Welnu, zou de ene daad van gehoorzaamheid (tot de dood van het kruis) daarvan onderdoen? Zou die daad een geringere impact hebben? Nee, zegt Paulus, beiden sluiten alle mensen in. De orthodoxie mag het tegenspreken en het een “verderfelijke ketterij” noemen. Maar het is het Evangelie – een werkelijk Goed Bericht!!!

God rechtvaardigt de goddeloze! Allemaal en niemand uitgezonderd. En dat geloof ik!

Reageer op Facebook

Delen: