GoedBericht.nl logo
English Blog

eeuwige onzekerheid

21-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images9

Het calvinisme heeft een sterk besef dat de redding van een mens volledig afhankelijk is van GOD. Dit in tegenstelling tot het arminanisme (van de evangelischen) dat ervan uit gaat dat uiteindelijk de keuze van de méns beslissend is. Het calvinisme verwerpt dit idee van een ‘vrije wil’. Zo leren de Kanttekeningen van de Staten Vertaling bij 1Tim.2:4 (“God onze Heiland die wil dat alle mensen behouden worden…”) het volgende:

…. want zo God wil dat alle mensen zalig worden, zo zullen ook allen zalig worden, dewijl God doet al wat Hij wil, Ps. 115:3; Rom. 9:19; Ef. 1:11.

En de navolgers van Arminius worden op hun nummer gezet met:

Dat iemand zou willen zeggen, dat God zulks wil, indien de mensen ook willen; dat is de zaligheid ten dele aan Gods wil, ten dele aan des mensen wil hangen, hetwelk strijdt met hetgeen de apostel leert, Rom. 9:16,23, en Rom. 10:20, en Rom. 11:35,36; en doorgaans elders.

Amen! Het is de apostel Paulus die twee hoofdstukken later (1Tim.4:10) ook expliciet verklaart dat “de levende God een Behouder aller mensen is…”.
Wat een goed bericht!!!

Maar helaas…. deze ijzeren consequentie valt buiten de horizon van de calvinist. Want die gaat uit van een ‘beperkte verzoening’ – pijler nummers drie van het calvinisme*. Kenmerkend is dan ook het commentaar van ‘de Kanttekeningen’ bij het eerder genoemde bijbelvers (2:4):

Dit woord alle wordt hier ook gebruikt voor allerlei…

M.a.w. God wil niet alle mensen behouden. Dat verklaart de fundamentele onzekerheid over de persoonlijke behoudenis binnen het calvinisme. De arminiaan mist zekerheid omdat het heil uiteindelijk afhangt van de menselijke keuze en de calvinist mist zekerheid omdat Gods liefde selectief is. Men beperkt (lees: ontkent) principieel de losprijs die op Golgotha voor allen werd betaald (1Tim.2:6).  Als een grauwe deken overschaduwt dit de machtige woorden waarmee elke zondag de kerkdienst aanvangt:

Onze hulp is in de Naam des HEREN,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw houdt en
nooit laat varen de werken Zijner handen…

 —————————–
* De vijf pijlers van het calvinisme, bekend onder de afkorting TULIP zijn:

1. Total depravity = totale verdorvenheid,
2. Unconditional election = onvoorwaardelijke verkiezing),
3. Limited atonement = beperkte verzoening,
4. Irresistable grace = onwederstandelijke genade
5. Perseverance of the saints = volharding der heiligen.

Reageer op Facebook

Delen: