GoedBericht.nl logo
English Blog

een manke vergelijking

04-09-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_17

God is GOD (Rom.1:21), d.w.z. Degene die alles beschikt en een plaats geeft. Wiens plannen nooit falen (Job 42:2) en ook nimmer voor verrassingen staat. Die vanaf den beginne reeds de afloop verkondigde (Jes.46:10). Dat is een geweldig goed bericht! Maar het roept ook enorm veel weerstand op. Zoals een dezer dagen weer op de site met de fraaie naam www.genade.info. Helaas dekt deze vlag niet de lading… Zo vangt de schrijver (onder het pseudoniem Vader Jakob, in het vervolg VJ), aan met:

Zo beweert men (…) dat God de Schepper is van het kwaad…

Men beweert? Pardon, het is een statement van God Zelf! “Ik ben JAHWEH…. IK schep het kwaad, IK, JAHWEH, doe al deze dingen…” (Jes.45:7).

VJ vervolgt:

Laat dat even goed op je inwerken. Je kunt zelf wel een aantal voorbeelden bedenken van kwaad. Volgens de universalisten allemaal door God bedacht en in gang gezet….

God is de Schepper van alle dingen. Er is niets wat Hij niet in gang heeft gezet. En de Spreukendichter zegt: “JAHWEH  heeft ALLES gemaakt voor zijn doel, ja, ZELFS de goddeloze voor de dag des kwaads” (Spr.16:4).

VJ:

Hij zou ook de satan als mensenmoorder, vernieler en verleider hebben geschapen, met het doel om een donkere achtergrond te hebben, waartegen Zijn goedheid dan zo mooi afsteekt….

GOD wist wat Hij deed toen Hij de slang formeerde (Job.26:9). Hij had daarmee een doel, zoals Hij dat met alles heeft. De ongehoorzaamheid van zijn schepselen is geen miskleun van Hem. GOD is bij machte het kwaad ten goede te keren (Gen.50:20), zoals de geschiedenis van Jozef illustreert. GOD behoudt in alles de regie (Gen.45:8).

Zo’n God is in de optiek van VJ een ontaarde God. Hij komt dan met deze analogie:

Een vader die een crimineel inhuurt om zijn kinderen te mishandelen, zodat hij ze later kan laten zien hoeveel hij wel van ze houdt.

Voordat ik inga op de vraag of deze vergelijking opgaat, wil ik eerst hier even op voortborduren. Want komt de vader er in de voorstelling van VJ beter van af? Oké, volgens VJ heeft de vader (God) de crimineel (satan) niet ingehuurd maar is deze door hem overvallen. Maar is dat geen grove nalatigheid in geval de vader dit van tevoren wist of in ieder geval had kunnen weten? En wat voor vader is het die zijn kinderen laat mishandelen als hij in staat is in te grijpen? Volgens elke strafrechter zou deze vader niet minder medeplichtig zijn. Het verwijt dat VJ vanuit  zijn analogie maakt, komt als een boemerang bij hem terug.

Het punt is echter dat de vergelijking niet opgaat. Zoals God bij monde van Jesaja al sprak: “Met wie dan wilt gij Mij vergelijken?” (40:25). GOD is GOD en niet zoals de vader in de analogie hierboven ‘verantwoordelijk’. GOD is namelijk aan niemand verantwoording schuldig.

Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen:
Waarom hebt gij mij zo gemaakt?
Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem…?
-Romeinen 9:20,21-

Willen we een vergelijking? Hier is er één. Een pottenbakker die in staat is te maken wat hij wil en dat doet op zijn eigen wijze. Het boetseersel is daarin 100% lijdend voorwerp. Zoals een personage in een boek volledig gevormd wordt door de auteur. Zo kneedt de pottenbakker en maakt eervolle potten maar ook potten zonder eer. Daar heeft hij een bedoeling mee zonder dat de voorwerpen ook maar enige inspraak daarin hebben. En de uitkomst zal verbluffend zijn!

Want GOD heeft allen onder ongehoorzaamheid BESLOTEN,
OM Zich over allen te ontfermen!
-Romeinen 11:32-

Deze uitkomst is GOD waardig! Paulus roept dan ook vervolgens uit:

33 O diepte van rijkdom,
van wijsheid en van kennis Gods,
hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen
en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
(…)
36 Want uit HEM en door HEM en tot HEM zijn alle dingen:
Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen! Amen.
-Romeinen 11-

Reageer op Facebook

Delen: