GoedBericht.nl logo
English Blog

een dwaalleer?

08-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Aan iemand die opheldering had gevraagd over een artikel op GoedBericht, had ik een paar links doorgegeven op de site. Per mail ontving ik daarop een reactie.

Beste André,

(…) Samenvattend ben ik ervan overtuigd dat de leer van alverzoening een dwaalleer is. Er zitten veel onlogische elementen in, die strijdig zijn met de Schriften. Want, iemand kan niet meer verloren gaan, hoeft het eeuwig leven niet meer te beërven – want dat heeft ‘ie al -, enzovoort.

Uit de laatste zin maak ik op, dat de briefschrijver zelfs geen nota heeft genomen van de link naar de FAQ-sheet over Alverzoening. Dan zou hij namelijk hebben geweten dat de dingen die hij suggereert, beslist niet door GoedBericht worden geleerd. GoedBericht beweert zeker niet dat niemand verloren gaat. Integendeel, velen gaan verloren in ongeloof. Verlorenheid is echter Godzijdank geen eindstation. Het Evangelie is juist de boodschap aangaande God die het verlorene zoekt totdat Hij het gevonden heeft (Luk.15:4).
Ik beweer evenmin dat iedereen het eeuwige leven zou hebben. Het eeuwige (of beter: het eeuwse) leven is het leven van de toekomende eeuw (Luc.18:30). Wie niet gelooft beërft dit leven niet. Wanneer echter aan het einde van Christus’ heerschappij de dood zal worden teniet gedaan (1Kor.15:26), worden allen levendgemaakt (1Kor.15:22). “Allen”, d.w.z. niemand uitgezonderd. Wanneer we de verschillende tijden in de Schrift onderscheiden, is dat alles in volkomen harmonie met elkaar.

Bovendien heeft deze leer nogal parallellen met het Rooms katholieke vagevuur, waar iemand even een beperkte straf moet ondergaan alvorens alsnog behouden te zijn.
Dit strookt niet met de gedachte die achter het gehenna schuil gaat, namelijk afval wat vernietigd wordt. Iets wat vernietigt wordt, bestaat niet meer. Alleen de as. Dat er daarna weer een leven in harmonie met onze Schepper komt, is een idee wat niet uit de Bijbel gehaald kan worden, hoogstens erin gelegd.

Gehenna is het dal van Hinnom bij Jeruzalem. Blijkens het laatste vers van Jesaja (en Mar.9:48) worden daar in het Vrederijk de lijken van goddelozen verbrand. Deze crematie betekent inderdaad het einde van de goddeloze. Maar spreekt de Schrift ook niet over de levendmaking van allen (1Kor.15:22)? Waarom het één wél geloven en het andere niet? Heeft de dood dan tóch het laatste woord? Voert God niet altijd een oordeel uit met het oog op het heil dat Hij voornemens is (Klaagl.3:32,33; Ps.30:6)? Zou een crematie Hem verhinderen “de doden levend te maken en het niet zijnde tot aanzijn te roepen” (vergl. Rom.4:17)? Betekent ‘gericht’ niet primair: recht zetten, corrigeren?

Het woord ‘allen’ wordt in de alverzoeningsleer onterecht betrokken op de gehele mensheid, terwijl ‘allen’ ook kan slaan op ‘allen in een bepaalde groep’.

Laten we deze bewering eens controleren. Om te beginnen in Romeinen 5:18. Door één daad van overtreding komt het voor alle mensen tot veroordeling, d.w.z. alle mensen zijn daadwerkelijk zondaren en stervelingen vanwege één daad van overtreding door Adam. Welnu, zó komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Zo schrijft Paulus dat. Als de tweede keer “alle mensen” niet daadwerkelijk alle mensen zouden zijn, dan zou Paulus’ vergelijking mank gaan. In dat geval zou de impact van Adam’s ene daad van overtreding namelijk aanzienlijk groter zijn, dan de ene daad van gerechtigheid.

In Kolosse 1:20 (het vers waaraan het woord Alverzoening direct is ontleend), wordt gezegd dat God door het bloed van het kruis het al (ta panta) met Zich verzoend. Het al is blijkens het verband zo universeel, dat geen schepsel daarvan is uitgezonderd. “… in Hem is het al geschapen”; “het al is door Hem en tot Hem geschapen”; “het al heeft haar bestaan in Hem”, etc. (Kol.1:16-19). Wie zou durven beweren dat het al niet alles zou omvatten?

In 1Tim.4:9,10 schrijft Paulus wat voor hem het betrouwbare woord is, dat alle aanneming waardig is. Het woord waarvoor hij arbeidde en waarom hij werd gesmaad. Het was vanwege de hoop die hij had gevestigd op de levende God die een Redder is van alle mensen, allermeest van de gelovigen. Let wel: niet een Redder vóór alle mensen (wat veel vertalingen ervan hebben gemaakt) maar een Redder ván alle mensen. In het bijzonder van de gelovigen (zie een soorgelijk zinsconstructie in Gal.6:10). Dát was Paulus’ boodschap!

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Met deze drie voorbeelden meen ik dat de bewering van de briefschrijver voor nu, voldoende weerlegd is.

Tsja, laat ik het maar zo zeggen, iedereen gelooft wat ‘ie wil geloven. Voor de èèn betekent dit het zoeken naar de feitelijke waarheid, voor de ander wishful thinking.

Ik geloof dat God de Redder is van alle mensen omdat het zwart op wit “staat geschreven”. En het wordt in de Schrift ook keer op keer bevestigd. Is dat wishful thinking? Wel, GOD wil inderdaad dat alle mensen gered worden (1Tim.2:4) en omdat er maar één GOD is, is Hij ook de Redder van alle mensen. “Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet…”. Daartoe heeft de mens Christus Jezus Zich ook gegeven tot een losprijs voor allen ( 1Tim.2:6).

De werkelijkheid verandert echter niet door datgene wat een mens al dan niet wenst te geloven. Laat dat een waarschuwing zijn.

De werkelijkheid verandert evenmin door wat een mens niet wenst te geloven. Dat God door het bloed van het kruis het al met Zich verzoend, noemt Paulus niet minder dan “de hoop van het Evangelie” (vergl.Kol.1:20 en 23) en hij waarschuwt ons met nadruk daar niet van af te wijken. De christenheid als geheel is hier wél van afgeweken en noemt “de hoop van het Evangelie” veelal zelfs een verderfelijke ketterij. Ook de briefschrijver heeft het over “een dwaalleer”.

Voor het overige komen we er vanzelf wel achter wat nu waar is. We hoeven alleen maar te wachten tot we doodgaan, nietwaar? Heb jij gelijk, dan maakt niets meer uit. Hoe goddeloos iemand ook leeft, eeuwig leven is er toch wel. Heeft de Schrift gelijk, dan ontstaat er een probleem voor een bepaalde categorie van mensen. Een site als www.alverzoening.info helpt niet bepaald om deze categorie van mensen aan het denken te zetten, sterker, het is een reclamepunt voor dwaalleer.
Groeten, N.

Het is zeker niet onverschillig hoe of iemand leeft. God laat niet met Zich spotten en wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. (Gal.6:7). Maar let op: niets is zó ernstig als het Evangelie van genade te verdraaien. Men leze Galaten 1. Het Evangelie is de boodschap dat God in Christus Heer en Redder IS! Niet op voorwaarde dat… maar als FEIT. Dát zou een mens geloven. En eenmaal zál ook daadwerkelijk elke knie zich buigen en elke tong dit belijden! Tot eer van God, de Vader (Filp.2:9-11).

Delen: